Landbouw op Peil


Landbouw op Peil

Gerton Lerink uit Eibergen, een van de deelnemers

Landbouw op Peil

De klimaatverandering zorgt voor een toenemende kans op extreme regenval en extreme droogte. Voor de landbouwsector is het een hele uitdaging om een rendabele bedrijfsvoering te handhaven. Het project Landbouw op Peil moet oplossingsrichtingen bieden die werken in de praktijk. Meer info: www.landbouwoppeil.nl

Waarom doen we dit?

De klimaatverandering zorgt voor een toenemende kans op extreme regenval en extreme droogte. De problematiek van droogte enerzijds en wateroverlast anderzijds neemt toe. Voor de landbouwsector is het een hele uitdaging om een rendabele bedrijfsvoering te handhaven. Het project Landbouw op Peil moet oplossingsrichtingen bieden die werken in de praktijk.

Hoe doen we dit?

De vijftien agrarische ondernemers die deelnemen, stellen hun grond beschikbaar voor onderzoek en experimenten op hun gronden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om peilmetingen, peilbeheer en experimenten met gewaskeuze. De ondernemersgroep bestaat uit een verzameling van verschillende typen bedrijven (landbouw/veeteelt/gemengd) in het programma die voldoende representatief zijn voor het gebied. In het gebied van Rijn en IJssel doen vijf agrariërs mee.

Partners

Deelnemers aan Landbouw op Peil zijn de waterschappen uit het deelstroomgebied Rijn-Oost, provincies, LTO (land en tuinbouw organisatie)-Noord en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) samen met individuele agrarische bedrijven.

Nieuws uit dit project

Contact

Neem voor vragen contact op met projectleider Laurens Gerner, l.gerner@wrij.nl

Innovatieve projecten