Zoeken

Ontwerp projectplan 't Medler ter inzage

Gepubliceerd op 4 maart 2022

Vanaf 4 maart ligt het projectplan Waterwet voor de herinrichting van landgoed ’t Medler ter inzage. De oorspronkelijke tervisielegging van het ontwerp-projectplan van 16 december 2021 is door het waterschap in januari ingetrokken vanwege gebleken onvolkomenheden in de stukken (niet in de maatregelen zelf). De op dat ontwerp-projectplan ingediende zienswijzen komen te vervallen.

Het primaire doel van de maatregelen is om het watersysteem klimaatbestendig te maken, waardoor water langer in het gebied wordt vastgehouden zonder dat piekbuien tot meer overlast gaan leiden. Nevendoelen betreffen de kwaliteitsverhoging van natuur, waterkwaliteit en landschap. Ook wordt bijgedragen aan toekomstbestendige agrarische bedrijven.

Waterschap Rijn en IJssel heeft dit inrichtingsplan opgesteld in nauw overleg met het landgoed en zijn hoevepachters. Ook met andere belanghebbenden zijn gesprekken gevoerd. De opbrengst van al die gesprekken is zoveel mogelijk in het plan verwerkt.

Het inrichtingsplan ‘t Medler is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling genaamd ‘Ontwikkelvisie Landgoederenzone Baakse Beek Bronckhorst’. De ontwikkelvisie kunt u inzien of downloaden via de website van het waterschap op de projectpagina van landgoed ’t Medler.

Afspraak maken en zienswijzen indienen

Mocht u een persoonlijke toelichting op prijs stellen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met m.waenink@wrij. (Waterschap Rijn en IJssel)nl of via telefoonnummer 06-11800803.

U kunt indien nodig opnieuw een zienswijze indienen. De sluitingsdatum is op 15 april 2022. Het plan is in te zien op de website van het waterschap op de pagina bekendmakingen en officielebekendmakingen.nl.