Zoeken

Projectplan Waterwet Landgoed ‘t Medler ter inzage

Gepubliceerd op 15 juni 2022

Op 7 juni 2022 is door het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel besloten het projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet voor het project ‘Landgoed ’t Medler’ vast te stellen en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan. De uit te voeren maatregelen staan beschreven in het Projectplan Waterwet Landgoed ‘t Medler. Op het ontwerp-projectplan, dat van 4 maart tot 16 april 2022 ter visie heeft gelegen, zijn een aantal zienswijzen ingediend. Het projectplan is ten opzichte van het ontwerp beperkt gewijzigd vastgesteld en is te vinden op Officiële Bekendmakingen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet ‘Landgoed ‘t Medler’ kunt u terecht bij omgevingsmanager Pascal Thijssen, p.thijssen@wrij.nl.