De Meene


De Meene is het noordelijke deel van natuurgebied Boswachterij Ruurlo, eigendom van Staatsbosbeheer. Het gebied ligt ten westen van Kasteel Ruurlo en is hiermee historisch verbonden. Waterschap, Staatsbosbeheer en provincie Gelderland willen (net als in de rest van de landgoederenzone Baakse Beek) hier het watersysteem robuust inrichten, zodat het beter in staat is water vast te houden. Daarmee moet de verdroging van het natuurgebied worden tegengegaan. In april 2021 hebben waterschap en Staatsbosbeheer hiertoe een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectmanager Astrid Stokman, E-mail: a.stokman@wrij.nl

logo baakse beek veengoot

Europese Gemeenschap

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.