Natuurstapsteen EVZ Oude IJssel Drempt


Algemene informatie

In Drempt wordt een grote natuur stapsteen gerealiseerd als onderdeel van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Oude IJssel. Samen met de provincie Gelderland werkt het waterschap aan de inrichting van deze stapsteen van circa 30 hectare, waarvan het voormalig slibdepotonderdeel is. Het geheel maakt onderdeel uit van het Gelders Natuur netwerk (GNN).

Waarom doen we dit?

In de jaren ’90 is vastgesteld dat de waterbodem van de Oude IJssel ernstig was verontreinigd en moest worden gesaneerd. Om het verontreinigde slib te bergen is een voormalige ontgrondingsplas van 12 hectare nabij Drempt gekocht. Nadat een MER-procedure is doorlopen en de provincie een WM-vergunning heeft verleend, is deze plas ingericht als Definitief Opslag Plaats (DOP). Voor de verwerking en tijdelijke opslag van de baggerspecie zijn gronden, ongeveer 19 hectare, verworven.

Het waterschap heeft daarna het opslagterrein overgedragen aan aannemerscombinatie Drempt BV. Afgesproken is dat de percelen na afronding van de werkzaamheden weer worden terug worden geleverd aan het waterschap. Dit is gedaan met het oog op de natuurbestemming van de gronden.

De Provincie is als overheid eeuwig durend verplicht de zorg te dragen voor de DOP. Dat betekent onder andere jaarlijkse monitoring van de grondwaterkwaliteit in de omgeving.

Hoe doen we dit?

Om de natuurbestemming invulling te geven is er een gebiedsproces gestart. Via een vrijwillige kavelruil zullen de natuurgronden bij omliggende eigenaren in eigendom en beheer gegeven worden. Naast de natuur die gerealiseerd wordt in dit project zal het gebied ook toegankelijk worden voor wandelaars, waarbij een zwaluwwand en een uitzichtpunt over de plas de natuurbeleving zal verhogen.

Planning en fasering

Dit project is een samenwerking tussen Provincie en Waterschap. Het Waterschap is trekker van zowel de kavelruil als de inrichting. Het kavelruilplan is in concept klaar is en het waterschap heeft een inrichtingsplan opgesteld dat ook is afgestemd op de wensen van omwonenden, toekomstige eigenaren en beheerders. Na vaststelling van het definitieve ruilplan en inrichting van het gebied worden de gronden naar verwachting eind 2020 definitief overgedragen.

Partners

Provincie Gelderland, gemeente Doesburg en gemeente Bronckhorst

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Jaco van Langen.

Telefoon: 0314-369617

E-mail: j.vanlangen@wrij.nl