Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

In de jaren ’90 is vastgesteld dat de waterbodem van de Oude IJssel ernstig was verontreinigd en moest worden gesaneerd. Om het verontreinigde slib te bergen is een voormalige ontgrondingsplas van 12 hectare nabij Drempt gekocht. Nadat een MER-procedure is doorlopen en de provincie een WM-vergunning heeft verleend, is deze plas ingericht als Definitief Opslag Plaats (DOP). Voor de verwerking en tijdelijke opslag van de baggerspecie zijn  gronden, ongeveer 19 hectare, verworven.

Het waterschap heeft daarna het opslagterrein overgedragen aan aannemerscombinatie Drempt BV. Afgesproken is dat de percelen na afronding van de werkzaamheden weer worden terug worden geleverd aan het waterschap. Dit is gedaan met het oog op de natuurbestemming van de gronden.

De Provincie is als overheid eeuwig durend verplicht de zorg te dragen voor de DOP. Dat betekent onder andere jaarlijkse monitoring van de grondwaterkwaliteit in de omgeving.