Vragen en antwoorden Nieuwe Beek en Barchemse Veengoot Lochem

Gepubliceerd op 24 maart 2020

Hier vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over het ontwerp-Projectplan Waterwet herinrichting beken Lochem incl. hoogwaterbescherming wijk III Molengronden.

1. Hoe zit het met de werkzaamheden achter onze tuin, aangrenzend aan het pad en watergang van het Waterschap?

Is uw tuin direct aangrenzend aan het pad van het Waterschap waar werkzaamheden zijn beoogd? Aan de achterzijde van de percelen sluit de kade zo natuurlijk mogelijk aan op het perceel. Dit is per perceel maatwerk, waarbij de perceelsgrenzen niet gewijzigd worden. Vooraf aan de uitvoering maken we samen met de aanliggende eigenaar een plan voor de uitvoering. We beogen met de uitvoering zo min mogelijk eigendom van derden te beïnvloeden/gebruiken. Echter is het niet uit te sluiten dat wij hiervoor toch op eigendom van derden aan het werk moeten. Vooraf doen we een gezamenlijk opname en stellen we een zogenaamd tuinpaspoort op.

We beogen de aansluiting van de kade naar de tuinen zo geleidelijk mogelijk te laten lopen.

Voor extra afvoer van regenwater stellen wij voor een drainagekoffer te maken tussen de kade en tuin. Vervolgens komt hierover een dunne laag teelaarde voor begroeiing.

2. Waar kan ik de uitleg vinden van bepaalde kleuren en lijnen in de tekeningen?

In de tekeningen treft u een legenda aan. In deze legenda vindt u een omschrijving per kleur en lijn. Per tekening treft u twee legenda’s aan. Eén legenda met uitleg van de lichtgrijze lijnen (huidige situatie) en één legenda met uitleg van meerdere kleuren en lijndiktes (nieuwe situatie).

Wat ontbreekt op de legenda is de uitleg van de arceringen. Een arcering van linksonder naar rechtsboven (////////) betekent aanvullen met grond. Een arcering van rechtsonder naar linksboven (\\\\\\\\) betekent ontgraven van grond.

3. Waarom staat de stuw wel in het inrichtingsplan op de website maar niet in het ontwerp van de Projectplan Waterwet procedure?

In de Projectplan Waterwet tekening is een fout gemaakt. In deze tekening had uiteraard ook de stuw moeten staan. In het inrichtingsplan en het schetsplan op website staat de stuw er wel op. Wij passen dit aan.

4. Er lopen mensen langs het water en voeren werkzaamheden uit, wie zijn dit?

Waterschap en Gemeente moeten voor het uitvoeren van het project verscheidende vergunningsaanvragen indienen. Hiervoor zijn bepaalde gegevens nodig over de leefomgeving. U kunt hierbij denken dan bodemonderzoek, archeologisch onderzoek of veldinventarisaties. Wij huren hiervoor bedrijven en aannemers in om dit uit te voeren. Deze bedrijven komen nooit zonder uw toestemming op uw eigendom.

5. Nabij dwarsprofiel 1 wordt het pad opgehoogd. Hoeveel hoger wordt het pad wordt in vergelijking met de huidige situatie. En hoe dit zal gaan aansluiten op de straat van de Oliemolenerf en de Koedijk.

Het pad nabij dwarsprofiel 1 zal ca. 10cm hoger worden komen te liggen in vergelijking met de huidige situatie.

De aansluiting op de Koedijk zal ook op deze hoogte zijn, de aansluithoogte 12.10+ is ongeveer hetzelfde zijn als de bestaande aansluithoogte, aan de parallelweg worden geen werkzaamheden uitgevoerd.

De aansluiting aan het oliemolenerf, het nieuwe fietspad zal overlopen in het bestaande pad met een geleidelijke overgang

6. In het oorspronkelijk plan was er mogelijk sprake van dat er 4 eiken gekapt zouden worden. Uit uw huidige tekening blijkt inmiddels dat deze eiken niet gekapt worden. Kunt u bevestigen dat de eiken op de noordelijke onderhoudsroute gehandhaafd zullen blijven?

Dit kunnen wij bevestigen. Inderdaad blijven de eiken daar gehandhaafd.