Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juni 2017

Voor het realiseren van de nieuwe natuur in het bestaande gedeelte moeten de waterstanden worden veranderd. Het waterschap levert hiervoor de juiste kennis, ervaring en gegevens.

Het waterschap is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van een effectenstudie om zichtbaar te maken welke effecten o.a. het dempen en ondieper maken van watergangen hebben. Daarnaast is het waterschap als adviseur betrokken bij het opstellen van het monitoringsplan.

Voor de totale 120 hectare plangebied is onder leiding van de gemeente, door de Bosgroepen, in samenwerking met partners een inrichtingsplan opgesteld. Dit inrichtingsplan dient als basis voor het uitvoeringsplan.