Partners

Gepubliceerd op 22 oktober 2017

De Rijnkade is over een lengte van 1,2 kilometer afgekeurd en moet voor de waterveiligheid versterkt worden. Het waterschap doet dit niet alleen. Diverse (overheids)partners zoals gemeente, provincie en Rijkswaterstaat spelen een belangrijke rol in het project. Ook bewoners en bedrijven aan de Rijnkade worden de komende periode nauw betrokken bij het ontwerp en de plannen.

Intentieverklaring

Op 1 november 2017 ondertekenden gemeente en waterschap een intentieverklaring. Hiermee geven zij aan samen de ambitie te ondersteunen om het project Rijnkade Arnhem, zowel vanuit waterveiligheid als vanuit het gemeentelijke beleid zoveel als mogelijk gezamenlijk te realiseren. De waterveiligheidsopgave is daarin leidend. Dit onderdeel van het project wordt bekostigd en gerealiseerd binnen de kaders van de financieringsregeling van het Deltaprogramma Waterveiligheid.

Verbinding binnenstad

Voor de gemeente Arnhem is de versterking van de Rijnkade een goed moment om de Rijnkade een impuls te geven en de aantrekkelijkheid en verbinding met de binnenstad verder te bevorderen. De Jansbeek die via de Hoge Kade in de Rijn uitmondt, is daar al een mooi voorbeeld van.

De Dijkwerkers

De komende jaren voeren de Dijkwerkers van waterschappen en Rijkswaterstaat de grootste dijkversterkingsoperatie ooit uit. Meer dan 1100 kilometer aan dijken en bijna 500 sluizen en gemalen worden tot 2028 aangepakt. Kosten: 7,9 miljard euro. Dit vraagt een enorme inspanning van overheden, markt en kennisinstellingen. Samenwerken over organisatiegrenzen heen is noodzakelijk om de dijken in Nederland weer op orde te brengen. Om deze samenwerking te bevorderen heeft het Hoogwaterbeschermingsprogramma in 2017 De Dijkwerkers opgericht, een community waarin professionals uit de watersector kennisdelen over de bescherming van Nederland tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging.