Planning en fasering

Gepubliceerd op 21 oktober 2020

We onderscheiden een aantal fasen in de planning van dit project. In alle fasen houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen via een nieuwsbrief.

Planvoorbereidingsfase (2018)

In 2017 en 2018 is de planvoorbereidingsfase voor de versterking van de Rijnkade doorlopen. In deze periode is onderzocht wat er voor nodig is om de Rijnkade weer te laten voldoen aan de waterveiligheidseisen. In samenspraak met belanghebbenden is de gewenste locatie en de hoogte van de waterkering bepaald. Het resultaat hiervan is vastgelegd in het voorkeursalternatief 'Groene en levendige Rijnkade’. Het dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel heeft dit voorkeursalternatief op 18 december 2018 vastgesteld.

Planuitwerkingsfase (2019-2021)

Met het vaststellen van het voorkeursalternatief is de planuitwerkingsfase van start gegaan. In 2019 wordt het voorkeursalternatief technisch uitgewerkt zodat duidelijk wordt hoe de waterkering van de Rijnkade er uiteindelijk uitziet. Dit wordt verwoord in het Projectplan Waterwet waarin de aanleiding en het ontwerp worden beschreven. Het projectplan Waterwet wordt in 2021 ter inzage gelegd. Hierop kunt u formeel reageren via een ‘zienswijze’. Gelijktijdig worden tijdens deze procedure ook een aantal noodzakelijke vergunningen ter inzage gelegd waarop reactie mogelijk is.

In deze fase wordt er ook vooruitgekeken en nagedacht over randvoorwaarden voor de uitvoering om hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. In 2021 vindt de contractvorming en aanbesteding van het project plaats.

Realisatiefase (2021 en verder)

De realisatiefase start wanneer er een aannemer is geselecteerd. In deze fase wordt het project daadwerkelijk uitgevoerd en wordt de nieuwe waterkering gebouwd zodat de Rijnkade weer aan alle veiligheidseisen voldoet. De aannemer begint op zijn vroegst eind 2021 met de werkzaamheden aan de waterkering. Vooruitlopend daarop zullen nutsbedrijven op verschillende plekken kabels en leidingen gaan verleggen, zodat deze niet in de weg liggen voor de nieuwe waterkering.