Planning en fasering

Gepubliceerd op 22 oktober 2017

We onderscheiden een aantal fasen in de planning van dit project. In alle fasen houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen via een nieuwsbrief. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet? Stuur dan een verzoek naar rijnkade@wrij.nl

Planvoorbereidingsfase (2018)

Het project Rijnkade bevindt zich momenteel in de planvoorbereidingsfase. Hierin zijn de afgelopen periode veel stappen gezet en dat heeft geleid dat het voorkeursalternatief 'Groene en levendige Rijnkade'. Deze zal dit jaar worden vastgesteld door Waterschap Rijn en IJssel.

Noteert u alvast in uw agenda:

21 november 2018 om 19.30 uur: Rijnkadecafé

19 december 2018 om 16.30 uur: Rijnkade Kerstborrel

Planuitwerkingsfase (2019-2010)

In 2019 wordt het ontwerp technisch uitgewerkt. Daarnaast wordt het document 'beperking hinder' opgeleverd. Tevens worden de randvoorwaarden voor de uitvoering worden vanuit de omgeving opgehaald. In 2020 vindt de contractvorming en aanbesteding van het project plaats.

Realisatiefase (2021 en verder)

In deze fase wordt het project daadwerkelijk uitgevoerd en gaat de schop in de grond.