Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 16 maart 2017

Bescherming

De gemeente Zutphen is al enkele jaren bezig met het programma Rivier in de Stad in Zutphen. Belangrijk onderdeel van dit programma is de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de IJsselkade van de Bult van Ketjen tot aan de Noorderhaven. Aan de IJsselkade ligt ook de primaire waterkering in eigendom van het waterschap en een lage kade in eigendom van de gemeente. De gemeente gaat de lage kade en een deel van de primaire kering (waterkeringen langs de zee, het ijsselmeer en de grote rivieren) vervangen met de herinrichting binnen Rivier in de Stad. Waterschap en gemeente hebben samen onderzocht of een slimme gezamenlijke aanpak, waarbij werk met werk gemaakt kan worden, voor beide partijen voordelen biedt. Dat blijkt zo te zijn. In de voorliggende samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken over onder meer samenwerking en financiën. De gemeente is opdrachtgever voor alle werkzaamheden.

Gemeente Zutphen en Waterschap Rijn en IJssel werken intensief samen aan de inrichting van de IJsselkade. Een belangrijk onderdeel daarin is de waterkering langs de IJsselkade die de stad beschermt tegen overstromingen. De waterkering moet voldoen aan nieuwe normen die vanaf 2017 van kracht zijn. Maar is het daarvoor noodzakelijk om nu de waterkering te versterken?

Waterschap en gemeente hebben samen onderzocht of een slimme gezamenlijke aanpak, waarbij werk met werk gemaakt kan worden, voor beide partijen voordelen biedt. Dat blijkt zo te zijn. DE waterkering langs de IJsselkade vanaf de Bult van Ketjen tot de Noorderhaven wordt vervangen en zal voldoen aan de nieuwe normen op het gebied van waterveiligheid.

Uitbreidbaar

Gezien de eisen die aan de veiligheid worden gesteld en de onzekerheden in de klimaatontwikkeling, maakt het waterschap bij vervanging van de waterkering deze uitbreidbaar. De waterkering kan dan relatief eenvoudig uitgebreid worden om de stad ook in de toekomst te blijven beschermen tegen hoogwater. Het waterschap houdt daarbij, waar mogelijk, rekening met de uitdrukkelijke wens van de gemeente en haar bewoners om de waterkering zo minimaal mogelijk op te hogen.