Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen Rivierklimaatpark bestuurlijk vastgesteld

Gepubliceerd op 4 oktober 2018

Weer een mooie mijlpaal voor het project Rivierklimaatpark IJsselpoort. De Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO) is definitief vastgesteld door de tien samenwerkende partijen.

In de NKO staan vier onderscheidende toekomstbeelden voor het in te richten gebied rond de IJssel tussen Arnhem en Giesbeek. Met een klimaatbestendig, robuust riviersysteem en evenwichtige ontwikkeling van (duurzame) economie, natuur en recreatie in de uiterwaarden.

Reactienota

Op de concept NKO hebben we tijdens de consultatieronde dit voorjaar 82 reacties ontvangen van belanghebbenden. Deze reacties hebben we in een reactienota beantwoord en van een advies voorzien. Deze reactienota is door de tien samenwerkende partijen betrokken bij hun besluitvorming over de definitieve NKO.

U kunt de reactienota en de NKO downloaden op de website.

Vervolg

Nu de tien partijen de NKO hebben vastgesteld kunnen we beginnen met het nader onderzoeken van de mogelijke maatregelen. We onderzoeken onder andere de milieueffecten en maken een kosten-batenanalyse.

Blijf meedenken

De NKO is nu dus definitief. U kunt echter gedurende het gehele proces uw mening blijven geven over plannen voor het Rivierklimaatpark: rivierklimaatpark@gelderland.nl. Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van formele en informele inspraakmomenten, inloopbijeenkomsten en werkateliers.

Samenwerkende partijen

Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking van de gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat Oost-Nederland en Natuurmonumenten.