Planning en fasering

Gepubliceerd op 16 maart 2017

2016

Start verkenningsfase

29 juni -10 augustus 2017:

Terinzagelegging Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau

tweede helft september 2017:

Werkateliers: denk mee over de toekomst van uw woon- of werkomgeving

november 2017:

Inloopavonden concept oplossingsrichtingen

2018:

Onderzoek haalbaarheid en milieueffecten gekozen oplossingsrichtingen en uitwerken voorkeursalternatief

2019:

Voorkeursbeslissing en vaststellen intergemeentelijke structuurvisie

2021:

Start uitvoering

Deze planning is onder voorbehoud.