Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 23 maart 2018

De Baakse Beek, die voor een gedeelte door de Landgoederenzone loopt, voldoet niet aan de eisen die worden gesteld aan waterkwaliteit en -kwantiteit. Om dit gebied voor de langere termijn duurzaam en rendabel te houden is een gezamenlijke aanpak nodig.

Voor de gebruikers van het grondgebied speelt de trend van afnemende inkomsten uit de conventionele landbouw een grote rol. Landgoedeigenaren hebben behoefte aan water in de gracht en ondersteuning van de overheid bij het maken van eigen herstelplannen.

Ontwikkelperspectief Baakse Beek en Veengoot

De Landgoederenzone is een deelgebied van het Ontwikkelperspectief Baakse en Veengoot. Deze is samen met de provincie, gemeenten, LTO (land en tuinbouw organisatie) en terrein beherende organisaties opgesteld als leidraad en inspiratie voor concrete projecten. Denk daarbij aan duurzame kwaliteitsverbetering van de natte natuurwaarden en het op orde brengen van de ecologische waterkwaliteit van de beek. En ook het voorzien van grachten en vijvers van voldoende schoon water en de optimale afstemming tussen watersysteem en (agrarisch) landgebruik zijn aan de orde.