Maatregelen effecten bemaling

Gepubliceerd op 17 april 2019

Om de leidingen aan te kunnen leggen moet het grondwater worden verlaagd. Voor het verlagen van het grondwater heeft eind vorig jaar een ontwerp onttrekkingsvergunning ter inzage gelegen en zijn er vragen gesteld over de noodzaak van het onttrekken van het grondwater. Deze vragen gingen vooral over de periode van onttrekken en welke maatregelen worden genomen om schades aan gebouwen te voorkomen. In nauwe samenwerking met de aannemer en specialisten van ons waterschap treffen wij maatregelen om de effecten van de bemaling te minimaliseren.

  • Het onttrokken grondwater wordt zoveel mogelijk via een infiltratiesloot terug gebracht in de bodem;
  • Door het optimaliseren van de planning is de bemalingsduur met meerdere weken ingekort, waarmee de hoeveelheid te onttrekken grondwater fors lager ligt (30%-40%);
  • Op dit moment staat het grondwater op normaal peil. Daarom starten we de bemaling aan de kant van Zevenaar, omdat dit gebied het meest gevoelig is voor zettingsschade;
  • Op twee locaties, waar de bestaande leiding op de nieuwe leiding wordt aangesloten (in Zevenaar en bij het bedrijventerrein in Duiven), wordt het opgepompte water opnieuw geïnfiltreerd in de bodem.

Op de pagina grondwatermeetnet is de voortgang van de werkzaamheden te volgen. Ook kunt u hier het verloop van de grondwaterstanden bekijken. Mocht u hier vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Inge Bruggink (omgevingsmanager Dusseldorp), telefoon 06-10299059 of Erik Mateman (omgevingsmanager Waterschap Rijn en IJssel), telefoon 06-36318405.