Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 13 maart 2019

Waterschap Rijn en IJssel en Rijkswaterstaat willen een betere biodiversiteit in de Oude IJssel en werken daarom samen aan een rivier die vrij is van obstakels voor vissen. Daarnaast richten we rivier- en beekmondingen zo in zodat deze aantrekkelijk zijn voor de dieren en planten die daar van nature voorkomen. Voor vissen is het belangrijk dat zij hun paaigronden stroomopwaarts kunnen bereiken om zich voort te planten. Deze vispassage wordt uitgevoerd vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), om rivieren een schoon en gezond leefgebied te laten zijn voor dieren en planten.

Naast een verbetering van de biodiversiteit in de Oude IJssel streeft het waterschap samen met partners naar meer ruimtelijke kwaliteit in en rondom het complex. De locatie krijgt een openbaar karakter en wordt geschikt gemaakt voor het uitdragen van de taken van het waterschap die op deze plek samenkomen zoals waterveiligheid, stedelijk water, maar ook het beheer van een drukke vaarweg. Ook is de stuw door het waterschap vrijgegeven als locatie voor een te bouwen waterkracht centrale.