Vloeiweiden


Samen met inwoners en ondernemers wil het waterschap het beschikbare water op een andere manier benutten. Om het vochtgehalte in de bodem te verhogen is het mogelijk om neerslagoverschotten op een slimme manier in te zetten door landbouwgronden te bevloeien. Zo wordt het water letterlijk naar het erf gebracht, waarna het de kans krijgt om langzaam in de bodem te zakken. Deze maatregel is mogelijk zolang het water nog over de stuw loopt en wordt afgevoerd naar de grote rivieren. Een ander doel van deze innovatieve maatregel is het opdoen en verspreiden van kennis.

De gebiedsmakelaar gaat graag met grondeigenaren in gesprek om de mogelijkheden te bespreken en denkt met grondeigenaren mee over de plekken waar de maatregelen het meeste effect hebben, maar ook over eventueel benodigde vergunningen.

Positieve resultaten monitoring

Door water vast te houden in de wortelzone van de bodem, blijft het vochtgehalte voor langere periode op orde. Dit heeft geen effect op de gewassen in natte perioden, maar wel in droge perioden. Voldoende vocht zorgt ervoor dat nutriënten (voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat) (voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat) beter worden opgenomen door de gewassen en daarmee wordt uitspoeling van stikstof (nitraat) voorkomen. Ook kan door bevloeiing de grondwaterstand aangevuld en verhoogd worden. Dit zorgt ervoor dat er voor langere periode water beschikbaar is en droogte wordt tegengegaan.

In 2021 heeft het waterschap in samenwerking met grondeigenaren, LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord, Vitens (drinkwaterbedrijf) en Provincie Gelderland een succesvolle bevloeiingsproef uitgevoerd en heeft monitoring plaatsgevonden in waterwingebied ‘t Klooster. In 2022 is deze bevloeiingsproef doorgezet.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met gebiedsmakelaar Daniël Nieuwenhuis.

Telefoon: 06-53569605

E-mail: watervasthouden@wrij.nl