Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 13 mei 2019

In Bocholt, Hengelo, Münster en Zutphen worden in de periode 2019-2021 twaalf concrete maatregelen ontwikkeld en (deels) uitgevoerd. Dit gebeurt in duo-schappen waarbij de projectpartners elkaar ondersteunen en van elkaar kunnen leren.

Voorkomen overlast door ruimtelijk aanpassen van  watergangen in en om de stad

Dit werkpakket moet zorgen dat sloten, beken etc. meer (regen)water kunnen opvangen, meer doorstroming houden, en beter ingepast worden in de stedelijke ruimte en het buitengebied.

 1. Herstel en bovengronds brengen Elsbeek bij Hengelo (Hengelo i.s.m. Bocholt)
 2. Aanpassen wateraanvoer Vierakkerse Laak bij Zutphen (Rijn en IJssel i.s.m. Bocholt)
 3. Waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) historische vesting en aanpassing Vispoortgracht Zutphen (Zutphen i.s.m. Münster)
 4. Perspectief voor wateropvang langs de Bocholter Aa (Bocholt i.s.m. Rijn en IJssel)
 5. Totaalconcept Münsterse Aa-binnenstad en beekherstel 'Am Zwinger' (Münster i.s.m. Vechtstromen)

Beperken wateroverlast door ruimtelijk aanpassen van de fysieke omgeving in steden

Overstromingen in steden vinden niet alleen bij watergangen plaats, maar overal waar een hoosbui valt en het regenwater niet in de bodem kan infiltreren. Daarom zijn ook op andere plekken aanpassingen van de fysieke ruimte nodig.

 1. Afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd) verhard oppervlak en herinrichting fysieke ruimte in de wijk Elsbeek in Hengelo (Hengelo i.s.m. Bocholt)
 2. Waterrobuuste wijken Zutphen (Rijn en IJssel i.s.m. Münster)
 3. Herstel 'Sandbach' en omgeving textielmuseum Bocholt (Bocholt i.s.m. Vechtstromen)
 4. Waterbeheer treft landbouw Bocholt voor een betere wateropvang (Bocholt i.s.m. Rijn en IJssel)
 5. Integrale regenwateraanpak en toepassing bij 'Südlich Hiltruper Straße' Münster (Münster i.s.m. Hengelo)

Optreden bij wateroverlast

Overlast door extreme neerslag en droogte valt niet altijd te voorkomen en kan economische, ecologische en sociale gevolgen hebben. In dit werkpakket wordt gefocust op het beter voorbereiden van organisaties en inwoners, om in zulke situaties effectief en goed georganiseerd te kunnen handelen.

 1. Beter communiceren en optreden in geval van een calamiteit (‘starkregen index’ Münster)
 2. Oefening met crisismanagement in geval van extreme regenval (noodplan Bocholt)

De opgedane inzichten en ervaringen worden gedeeld met andere gemeenten en partijen in de Euregio, bijvoorbeeld door middel van een brochure en symposia.