Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 17 april 2020

De opgave voor landgoed De Wildenborch betreft het herstel en de ontwikkeling van natte natuur bij het landgoed. Om dit te bereiken worden de volgende maatregelen genomen, zie ook het inrichtingsplan in bijlage 1 - Inrichtingsplan watergangen de Wildenborch:

    • Het aanleggen van een watergang aan de zuidoostzijde van het landgoed;
    • Het dempen van een traject van de huidige watergang Groenouwe over ca. 700m. Met het dempen van deze watergang worden ook overtollig geworden kunstwerken, zoals kavelslootduikers, verwijderd. De twee stuwen ten noorden van het landgoed blijven liggen om de afvoer via de Barchemse Veengoot (waterveiligheid) te waarborgen;
    • Het aanleggen van een ondiepe slenk over het perceel ten oosten van het landgoed en aansluiten op het watersysteem van De Wildenborch.

Aanleg watergang ten zuidoosten van landgoed

Ten behoeve van de afwatering van het landbouwgebied ten zuidoosten van het landgoed, wordt een bestaande watergang naar het oosten doorgetrokken om te voldoen aan de afwateringseisen. Vervolgens wordt de bovenloop van de afwatering van de Groenouwe aangesloten op deze watergang en watert dan af op de afwatering van de Kranengoor.

Monitoringsnetwerk

Een klimaatrobuust watersysteem vraagt om andere grondwaterstanden. In het huidige plan wordt zoveel mogelijk gedaan om overlast op aangrenzende percelen te voorkomen. Om de effecten van de hogere waterstand goed te kunnen monitoren zijn er tien extra peilbuizen geplaatst. De gegevens van uit dit monitoringsnet zijn openbaar en in te zien op: https://waterdata.wrij.nl/