Waarom locatie Olburgen

Gepubliceerd op 3 november 2016

Waarom is de locatie Olburgen/Rha mogelijk geschikt voor windenergie?

Een aantal verkenningen is gedaan om te kijken of en waar windenergie kansrijk is voor het waterschap. Deze zijn in de rechterkolom hiernaast te downloaden.

2014: Quickscan Windenergie, Arcadis. Alle eigendommen van het waterschap zijn verkend. De (potentieel) meest kansrijke locaties zijn in beeld gebracht. Hierbij is o.a. gekeken naar afstand tot woningen, natuurgebieden, laagvlieggebieden en bestaande windmolens.

2015: Notitie: Ruimte voor Wind, Arcadis. Aan de hand van de resultaten van de Quickscan uit 2014 zijn vier locaties verder verkend: de terreinen van de rioolwaterzuivering in Etten, Duiven, Olburgen en Zutphen. Hierbij is o.a. gekeken naar energie opbrengst, business case en de combinatie met bestaande initatieven.

NB. In Zutphen bleek het terrein van de zuivering niet geschikt vanwege gasleidingen. In het verdere traject is daarom het terrein vlakbij de zuivering, op de dijk (ook eigendom waterschap) meegenomen.

Er zijn meer kansrijke locaties in het werkgebied van het waterschap: Duiven, Etten (De Pol), Olburgen/Rha en Zutphen. Hierover zijn wij met desbetreffende omwonenden en gemeenten in gesprek. Het staat nog niet vast of en op welke locaties daadwerkelijk windprojecten gerealiseerd kunnen gaan worden. Hierover besluit het algemeen bestuur van het waterschap in maart 2017.

Daarbij wordt ook rekening gehouden met het feit, dat gemeente Bronckhorst te kennen heeft gegeven dat zij in deze raadsperiode geen formeel besluit nemen bij een eventueel verzoek voor een bestemmingsplanwijziging of omgevingsvergunning voor een grote windmolen. Na de verkiezingen zal de nieuwe gemeenteraad cq. het college dit moeten heroverwegen.