Waarom locatie Etten?

Gepubliceerd op 1 mei 2018

Waarom is het terrein rondom de rioolwaterzuivering in Etten een geschikte locatie voor het opwekken van windenergie?

Een aantal verkenningen is gedaan om te kijken of en waar windenergie kansrijk is voor het waterschap. Deze zijn in de rechterkolom hiernaast te downloaden.

2014: Quickscan Windenergie, Arcadis. Alle eigendommen van het waterschap zijn verkend. De (potentieel) meest kansrijke locaties zijn in beeld gebracht. Hierbij is o.a. gekeken naar afstand tot woningen, natuurgebieden, laagvlieggebieden en bestaande windmolens.

2015: Notitie: Ruimte voor Wind, Arcadis. Aan de hand van de resultaten van de Quickscan uit 2014 zijn vier locaties verder verkend: de terreinen van de rioolwaterzuivering in Etten, Duiven, Olburgen en Zutphen. Hierbij is o.a. gekeken naar energie opbrengst, business case en de combinatie met bestaande initatieven.

NB. In Zutphen bleek het terrein van de zuivering niet geschikt vanwege gasleidingen. In het verdere traject is daarom het terrein vlakbij de zuivering, op de dijk (ook eigendom waterschap) meegenomen.

Er zijn meer kansrijke locaties in het werkgebied van het waterschap: Duiven, Etten (De Pol), Olburgen/Rha en Zutphen. Hierover zijn wij met desbetreffende omwonenden en gemeenten in gesprek. Het staat nog niet vast of en op welke locaties daadwerkelijk windprojecten gerealiseerd kunnen gaan worden. Hierover besluit het algemeen bestuur van het waterschap in maart 2017.