Wat hebben we gedaan?

Gepubliceerd op 3 maart 2015

Twee stapstenen

Op het traject Beierhorst - Beekvliet legden we twee stapstenen aan. Dit zijn mini-natuurgebiedjes die als rust- en voortplantingsplaats voor bepaalde dieren dienen. Ze werken hetzelfde als de bekende stapstenen om bijvoorbeeld een beek over te steken, springend van steen naar steen. Ze zorgen dat dieren van stapsteen naar stapsteen makkelijker van het ene leefgebied naar het andere kunnen trekken. In totaal zijn de twee stapstenen ongeveer 5 hectare groot.

Waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden)

Langs delen van de beek verplaatsten we de kades verder van de beek en richtten we een terrein van 4 hectare in om water bij piekafvoeren tijdelijk vast te houden. Ook in de stapstenen kunnen we water langer vasthouden. Er kan nu dus op 9 ha grond water langer worden vastgehouden om zo de kans op wateroverlast elders te beperken.

Fietspad, voetveer en paardenvoorde

De beekheeft meer ruimte; de loop is natuurlijker en mag in de stapstenen weer slingeren. Een nog ontbrekend stuk fietspad langs de Groenlose Slinge is aangelegd in opdracht van Gemeente Berkelland en Recreatieschap Achterhoek-Liemers. Ook is een voetveer en een doorwaadbare plaats voor paarden aangelegd. Zo kan iedereen optimaal genieten van deze mooie plek.

Dynamisch

De meander (slinger) en de vistrap in de Groenlose Singe bij Lebbenbrugge zorgden in 2007 voor ophef. De meander bleek wel heel erg dynamisch. De bocht van de meander 'sleet snel uit' en er vielen enkele bomen om. Hoewel dit een natuurlijk en vanuit ecologisch oogpunt zeer gewenst proces is, was niet iedereen hier blij mee. Ook hadden boeren bovenstrooms in natte perioden wateroverlast. Met deze boeren zijn afspraken gemaakt over compenserende maatregelen en er is een omleiding (bypass) om de vistrap aangelegd om water indien nodig snel te kunnen afvoeren.
In augustus 2010 viel er een extreme hoeveelheid regen die in de hele Achterhoek overlast veroorzaakte. Ook in de omgeving van Lebbenbrugge was sprake van wateroverlast.

Hoogwatergeul bij Lebbenbrugge

Tegelijk met het maken van het inrichtingsplan voor het traject Beierhorst- Beekvliet is samen met het gebied gewerkt aan een oplossing voor wateroverlast bij Lebbenbrugge. De oplossing is gevonden in een 'hoogwatergeul' over de oude loop van de Groenlose Slinge en het verruimen van de cascades (vistrap) bovenstrooms (zie afbeelding hieronder). Dit in combinatie met het ophogen van de kades in het stroomgebied van de Meibeek. Bij hevige regen worden pieken nu afgevoerd via de hoogwatergeul, waardoor de wateroverlast in het gebied sterk vermindert.

lebbenbrugge variant 4 klankbord

Voorkeursvariant klankbordgroep. Aanleg hoogwatergeul (groen) en verruimen cascades bovenstrooms (zwart gearceerd). Dit in combinatie met het ophogen van kades in het stroomgebied van de Meibeek (niet op deze kaart).