Zoeken

Veel belangstelling bij presentatie plannen Baakse Beek

Gepubliceerd op 30 november 2015

De plannen voor herinrichting van de Baakse Beek zijn op een enkele kritische noot na, enthousiast ontvangen. Voor een volle zaal lichtte projectleider León Klein Tank namens het waterschap, de gemeente Bronckhorst, de Vereniging voor Natuurmonumenten, de Provincie en Geldersch Landschap en Kasteelen de plannen toe.

Meedenken

Na de vorige informatieavond in maart jl. heeft een hiervoor in het leven geroepen werkgroep de ideeën uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp dat op een schetskaart is weergegeven. De werkgroep bestaat uit 14 enthousiaste Vordenaren en afgevaardigden van de betrokken organisaties. Ook de ideeën van de scholieren van ’t Beeckland zijn in de schets verwerkt.

Gosse Terpstra, voorzitter van ‘leefbaar Vorden’ en lid van de werkgroep prijst de open benadering van deelnemers in de werkgroep. Daardoor hebben alle ideeën een kans gehad. Op grond van mogelijkheden en beperkingen op allerlei gebied zijn er uiteindelijk keuzes gemaakt.

Baakse Beek zichtbaarder

Naast het natuurlijker inrichten van de beek en de aanleg van een vispassage bieden de plannen ook ruimte om te wandelen van kasteel (Hackfort) naar kasteel (Vorden), speeltoestellen en een oversteekplaats door de beek (een ‘voorde’). Kortom de beek wordt zichtbaarder en het park De Bleek wordt mooier.

Aandachtspunten

De reacties van de aanwezigen over het plan waren grotendeels positief. Met name de verbeterde wandelmogelijkheden, het zichtbaarder maken van het water, het mooier maken van het park en het ‘natuurlijk spelen’ werden gewaardeerd. Maar er waren ook wat kritische geluiden. Deze hadden vooral betrekking op mogelijke overlast van hangjongeren, de toegankelijkheid (bereikbaar voor minder validen, parkeervoorzieningen, oplaadpunten e-fiets), overlast door hondenpoep en het al dan niet verdwijnen van de speelplaats aan de Raadhuisstraat. Ook de waterafvoer van de beek ten behoeve van de landbouw is als aandachtspunt genoteerd.

Kansen

In het project wordt nagedacht over het maken van combinaties met kansen en knelpunten die zich in de nabijheid van de Baakse Beek bevinden. ‘Als je er toch bezig bent, is het wel zo efficiënt om meteen een aantal andere opgaves mee te pakken: werk met werk maken’. De belangrijkste opgaves zijn een aantrekkelijkere verbinding tussen het dorp en het park, de zogenaamde rode loper, en een veilige verbinding voor fietsers en voetganger bij De Horsterkamp. De projectpartners zijn nu aan het verkennen of er middelen beschikbaar zijn om deze opgaves direct bij het project Baakse Beek mee te nemen. De aanwezigen van de informatieavond waren duidelijk: het is broodnodig dat er een veilige oversteek bij De Horsterkamp komt en een aantrekkelijke verbinding tussen De Bleek en het centrum zou geweldig zijn.

Hoe verder

Het gepresenteerde voorlopige ontwerp staat ook op onze website. Geïnteresseerden kunnen via baaksebeekvorden@wrij.nl nog tot uiterlijk 5 december hun reactie geven. In de komende weken verwerken we de reacties. Ook enkele andere zaken worden nog verder uitgewerkt. Dit leidt tot een definitief ontwerp, dat ter visie wordt gelegd. In het voorjaar van 2016 hopen we het definitieve ontwerp gereed te hebben. Dit ontwerp is leidend voor de besluitvorming en de voorbereiding van de uitvoering (‘schop in de grond’).