Wat hebben we gedaan?

Gepubliceerd op 3 maart 2015

Direct bovenstrooms van de Kieftebrug (over de Boven Slinge in de Zelhemseweg) nabij Varsseveld, richtten we de beek en een aanliggend terrein ter rootte van 2,8 hectare zo in dat we de ecologie zoveel mogelijk bevorderen.

Dynamiek zonder wateroverlast

Kernwoorden zijn dynamiek, hogere stroomsnelheden en een watervoerende beek. Hiervoor legden we een zomer- en een winterbed aan. Het zomerbed wordt benut bij lage en normale hoeveelheden water (de basisafvoer). In het zomerbed houden we de stroomsnelheid zo hoog mogelijk. Het winterbed is een plas/dras zone welke extensiever wordt onderhouden (minder vaak gemaaid). Bij hogere afvoeren (veel regenval) wordt het winterbed benut om het water zo snel mogelijk af te voeren.

Door een combinatie van het verleggen van de beek met ruimte voor vochtige bossen, struweel, structuurrijke randen, poelen en een variatie aan vochtige/droge/voedselrijke en wat schralere graslanden wordt de beek behalve voor vissen ook geschikter voor amfibieën, zoogdieren en vlinders.

Werkzaamheden

De zuidelijke kade langs de Boven Slinge is verwijderd en rondom het projectgebied  is een nieuwe kade aangelegd. Door het projectgebied groeven we een nieuwe meanderende beekloop met een winter- en zomerbed (zie hierboven). De vroegere loop van de Boven Slinge is gedeeltelijk gedempt en zal verlanden. Aan de zuidzijde langs de nieuwe beekloop is een "drempel" (soort zomerdijkje) aangelegd, zodat de waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) alleen in werking treedt bij piekafvoeren. Buiten de kade is een poel gerealiseerd.

Schetsontwerp Boven Slinge traject Varsseveld 24-6-2013


Benedenstrooms al klaar

Eind 2012 begin 2013 is de Boven Slinge direct benedenstrooms van de Kieftebrug heringericht in samenwerking met de ontwikkeling van een particulier landgoed. Aansluitend hierop is nu de herinrichting bovenstrooms van de Kieftebrug gerealiseerd.