Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Waterbeheer

Het stuw-sluiscomplex isgerenoveerd, de kade langs de Oude IJssel is op hoogte gebracht en er worden in zowel de Oude IJssel als in de Bielheimerbeek vuilvangvoorzieningen aangebracht. Ook wordt er voor gezorgd dat de twee stuwen op het terrein vispasseerbaar worden. De vispassage in de Bielheimerbeek is al klaar. Die in de Oude IJssel wordt waarschijnlijk in 2013 uitgevoerd. Er is ruimte op het terrein voor de opslag van materieel en materialen van het waterschap.

Waterzuivering, afval en energie

In het masterplan is ruimte gereserveerd voor uitbreidingen in het kader van de energiefabriek (energiewinning uit afvalwater o.a. met toepassing van voorzuivering) en om nazuivering te realiseren mocht dat in de toekomst nodig zijn. Ook is er de mogelijkheid een helofytenfilter te realiseren op klein schaalniveau voor educatieve doeleinden. Er is ruimte gereserveerd voor de realisering van maaiselverwerking door middel van com-postering of een innovatievere methode, waarbij energie kan worden gewonnen. Er is ook de mogelijkheid energie te winnen uit de waterkracht bij stuw de Pol.

Natuur en landschap

Aan de basis van het masterplan ligt een landschapsvisie, waarbij het terrein zo goed mogelijk wordt ingepast in de omgeving. Het plan is opgebouwd in vier zones, ieder met een eigen sfeer. Een waterzone, een industriële zone, een natuurzone en een historische zone. De natuurzone bestaat uit de vispassage van de Oude IJssel, welke wordt uitgevoerd in de vorm van een bypass om het zuiveringsterrein en de gereserveerde gronden heen. De inrichting van de ecologische verbindingszone bestaat uit poelen, rietoevers, moerassen, ruigtekruiden, struweel en beek- en rivierbegeleidend bos/beplanting.

Recreatie

Het terrein rondom het sluis-stuwcomplex de Pol is opengesteld voor publiek. Het Pieterpad loopt langs de schaapskooi over een vlonderpad door de natuurzone en over het terrein rondom het sluis-stuwcomplex. Voor fietsersis een nieuw fietspad aangelegd op de kade langs de Oude IJssel.  Bij de aanleg van dit fietspad en beplanting op de kade is ook voor een goede wedstrijdlocatie voor de vissers gezorgd.   Door de renovatie van het stuw-sluiscomplex en de aanleg van steigers voor pleziervaart en kano's, is de recreatieve vaarweg bovenstrooms van de stuw weer toegankelijk en kan men bij de Pol makkelijk in- en uitstappen.

Ondernemen

Op het kruispunt van de routes (Pieterpad, fietspad en vaarweg) kan een klein rustpunt ontstaan, waar kan worden genoten van een kopje koffie of andere versnapering. Gezien de geur- en geluidsoverlast van de waterzuivering zijn de mogelijkheid voor horeca en verblijfsrecreatie wel beperkt.

Educatie

Op het terrein is heel veel zichtbaar op het gebied van waterbeheer, waterzuivering, natuur, landschap en historie. Een ideaal uitgangspunt voor educatie door het waterschap of door het waterschap in samenwerking met andere partijen. Een uitkijktoren kan overzicht over het terrein en het omliggende landschap geven. Informatiepanelen langs de recreatieve routes kunnen informatie geven over alles wat er te zien is. De rondleidingen over de zuivering kunnen worden uitgebreid tot een rondleiding over het gehele terrein. Als er wordt gekozen voor een verdergaande vorm van educatie op dit terrein kan er zelfs voor gekozen worden de schaapskooi of de schuur hiervoor in gebruik te nemen, bijvoorbeeld als educatiecentrum