Nieuw peil voor de Rijnstrangen


Provincie Gelderland wil natuurontwikkeling in de Rijnstrangen bevorderen. Daarom stelt Waterschap Rijn en IJssel met ingang van 30 januari 2016 het nieuwe waterpeil in de Oude Rijn in. Dit gaat verdroging van de Rijnstrangen tegen en vergroot de kwaliteit en diversiteit van de natuur in het gebied. Door de peilwijziging stijgt het minimale waterpeil over het hele jaar heen, maar in het groeiseizoen wordt bij hogere waterstanden op het Pannerdens Kanaal eerder ingegrepen.

Riet en moeras

De Rijnstrangen is het belangrijkste gebied voor riet- en moerasvogels in de Gelderse Poort, zoals de roerdomp, de grote karekiet, de snor, de bruine kiekendief en het woudaapje. Beter en meer riet zorgt voor een betere leefomgeving voor deze kwetsbare vogels. Door de minimum waterstand in de Oude Rijn te verhogen, wordt verruiging en/of verbossing van het riet tegengegaan. Riet is verder gebaat bij een fluctuerend peil. De wortels moeten incidenteel droog staan om te kunnen uitbreiden. Daarom is in het peilbesluit opgenomen dat het waterpeil in een deel van de Oude Rijn eens in de vier jaar (in de schrikkeljaren) tussen 15 juli en 1 oktober mag uitzakken.

Stuw Berghoofdseveer in de Noordstrang

Stuw Berghoofdseveer in de Noordstrang.

Peilbesluit

De waterpeilen waar we naar streven, zijn vastgelegd in een peilbesluit. Dit peilbesluit is in 2007 vastgesteld en is in 2009 onherroepelijk geworden. Het proces rondom het vaststellen van het peilbesluit en de hoogte van schadevergoedingen hebben waterschap en provincie zorgvuldig willen doorlopen. Dat kost tijd. We zijn blij het nieuwe peil nu eindelijk te kunnen instellen.