Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Baggerwerk wordt uitgevoerd met een grote kraan of met een baggerboot. Ook een combinatie van deze werkwijzen is mogelijk. Afhankelijk van de specifieke situatie en de hoeveelheid en de kwaliteit van het vrijkomende slib is er een aantal mogelijkheden voor de verwerking van het slib.

Vooronderzoek

In de voorbereiding het baggerwerk is een terreininventarisatie gedaan. Hierin is gekeken of er naast het baggerwerk ook nog andere werkzaamheden zijn die gelijktijdig uitgevoerd kunnen of moeten worden. Hierbij valt te denken aan herstellen van schade aan oevers, beschoeiing en onderhoudspaden, verwijderen van oude rasters of het uitvoeren van achterstallig onderhoud aan beplanting. Zo hoeven we maar een keer in een het gebied aan het werk.

Ook wordt bepaald hoeveel bagger er verwijderd moet worden en wat de kwaliteit hiervan is. Afhankelijk van deze factoren is er een aantal mogelijkheden voor de verwerking van het slib.

Wat doen we met het vrijkomende slib?

Op de meeste plekken is de vrijkomende bagger schoon genoeg om te verwerken of toe te passen op de kant. Slechts op een  traject (na een rioolwateroverstort) is dit niet het geval. Daar voeren we de bagger af.
Daar waar we de vrijkomende bagger kunnen gebruiken voor het herstellen van kades, oevers en onderhoudspaden, doen we dat. Op de plekken waar relatief veel bagger ligt zoeken we naar weilanddepots om de bagger tijdelijk op te slaan. Na indrogen kan de bagger hier uitgespreid worden over het land en wordt het land al dan niet opnieuw ingezaaid.
Op alle overige plekken deponeren we het vrijkomende slib op de aangrenzende gronden. Deze werkwijze is wettelijk geregeld vis de ontvangstplicht. U moet de bagger dus ontvangen. Omdat het in de Liemers om redelijk veel bagger gaat, keren we hiervoor een vergoeding uit.

Op de kaarten (pdf) aan de rechterkant op deze pagina kunt u zien welke methode(n) we in welk gebied toepassen.

Maatwerk

Bij de werkzaamheden leveren we zoveel mogelijk maatwerk. Daarom gaan we met veel grondeigenaren in gesprek. Zo kunnen we de werkzaamheden zo goed mogelijk afstemmen op de individuele situatie en individuele wensen.