Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 11 september 2017

Locatie Pannerden

pannerden

Het afgekeurde dijkvak in Pannerden valt tussen de afritten bij dijkpaal 132+55 (Rijnstraat) en 135+20 (Doornenburgseweg), dit is een lengte van 250 meter. Over het in rood aangeven deel is de dijk afgekeurd. De dijkversterking wordt uitgevoerd door middel van het aanbrengen van een steunberm achter de dijk. Eerst wordt de huidige beplanting verwijderd, vervolgens wordt de steunberm aangelegd en weer nieuwe beplanting aangebracht. Op onderstaand figuur is de projectlocatie weergegeven en het traject waarover de dijkversterking plaats vindt (rode lijn). In bijgevoegd zijaanzicht is het gebied aangegeven waar de steunberm wordt gerealiseerd.

dwarsdoorsnede pannerden

Locatie Loo

loo

De wijziging betreft het dempen van de bestaande strang direct ten westen van het in rood aangegeven dijkvak. Omdat de werkzaamheden in een Natura2000 gebied worden uitgevoerd, heeft onderzoek plaats gevonden naar de mogelijke effecten op de natuur. In overleg met het bevoegd gezag worden compenserende maatregelen uitgevoerd. (zgn. passende beoordeling). De maatregelen bestaan uit het aanleggen van voortplantingswateren voor de Kamsalamander en de Grote Modderkruiper. De passende beoordeling is opgenomen in de vergunningsaanvraag voor de Nb-wet. In onderstaande afbeelding is het te dempen deel weergegeven en de locatie waar de voortplantingswateren worden gerealiseerd.

kaartje van bovenaf loo

Het dempen van de strang heeft consequenties voor de Kamsalamander (mogelijk) en de Grote Modderkruiper (aangetoond). Met het bevoegd gezag (provincie Gelderland) en de actoren in het gebied (Staatsbosbeheer en aanwonenden) is gekeken naar de mogelijkheden voor compensatie. Dit biedt de volgende kansen:

  • Voor het dempen van de strang worden poelen aangelegd op het terrein van de aanwonenden en/of eigenaren. Ook het beheer van de voortplantingswateren zullen zij voor hun rekening nemen. De vrijkomende grond wordt gebruikt voor het dempen van de strang en ophogen van de steunberm bij Pannerden.
  • De nieuw aan te leggen poelen worden zodanig ingericht dat deze een goede habitat vormen als voortplantings- en verblijfsgebied voor de Kamsalamander en de Grote Modderkruiper. Hiermee wordt middels de dijkversterking ook een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de natuurwaarden in de uiterwaarden. De nieuw aan te leggen poelen hebben namelijk een hogere natuurwaarde dan de bestaande strang.