Planning en fasering

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Richting / koers

In 2011 zijn is gestart met de planvorming. In eerste instantie zijn de ambities vanuit water en natuur nader verkend. De eerste inzichten zijn eind 2011 met het gebied gedeeld. De ecohydrologische systeemanalyse is verder uitgewerkt en opgesteld. Het rapport is te vinden op de pagina Beschikbare documenten.

Zorgen

Er is vervolgens getracht om een voorkeur uit te werken voor de herinrichting van het Aaltense Goor en het Zwarte Veen. De gesprekken hierover tussen waterschap, Staatsbosbeheer, provincie Gelderland en LTO (Land- en Tuinbouworganisatie, Federatie Oost Achterhoek) leken echter in een impasse te komen. Niet iedereen bleek zich voldoende betrokken te voelen bij het maken van de plannen. Omdat de insteek altijd is geweest dat de plannen verder uitgewerkt zouden worden op basis van vrijwillige medewerking is het waterschap opnieuw in overleg gegaan met de provincie. De provincie heeft toegezegd dat zij wil meedenken over het beschikbaar stellen van extra middelen voor kavelruil, in combinatie met het realiseren van de (gezamenlijke) doelen.

Stapje terug

Het waterschap is procestrekker en vindt het belangrijk dat de behoeften van alle spelers zichtbaar zijn. Zowel die van de landbouw, als die van andere stakeholders. Hierbij worden ook de belangen van individuele eigenaren zoveel mogelijk meegenomen. Om dit goed te kunnen doen is de inhoudelijke discussie over maatregelen en effecten eind 2012 tijdelijk geparkeerd. Een stap(je) terug dus.

Vervolg

Het is de bedoeling dat begin 2014 meer duidelijkheid is over het plan van aanpak om samen met het gebied te komen tot een inrichtingsplan. Om op deze manier recht te kunnen doen aan het gemeenschappelijk doel: een mooi gebied met een voor iedereen passend watersysteem, dat economisch sterk is, waar ondernemers ruimte hebben voor efficiënte bedrijfsvoering en waar bewoners en bezoekers van een prachtig landschap en mooie natuur kunnen genieten.