Waarom locatie Zutphen

Gepubliceerd op 20 juni 2016

Bij het zoeken naar geschikte locaties voor duurzame energie, richten wij ons op diverse locaties waar wij eigenaar van de gronden zijn, zoals onze rioolwaterzuiveringen en dijken.

Het waterschap heeft haar eigendommen laten onderzoeken op mogelijkheden en belemmeringen voor windenergie. Daarbij is rekening gehouden met noodzakelijke wettelijke afstand tot o.a. woningen, natuur en hoogspanningsleidingen.

Bij het zoeken naar geschikte locaties voor duurzame energie, richten wij ons op diverse locaties waar wij eigenaar van de gronden zijn, zoals onze rioolwaterzuiveringen.

Het waterschap heeft haar eigendommen laten onderzoeken op mogelijkheden en belemmeringen voor windenergie. Daarbij is rekening gehouden met noodzakelijke wettelijke afstand tot o.a. woningen, natuur en hoogspanningsleidingen.

Op bedrijventerrein De Mars beschikt het waterschap over twee locaties: de waterzuivering en de dijk aan de zuidelijke kant van het Twentekanaal. Uit onderzoek blijkt dat er geen plek is op het terrein van de waterzuivering, omdat een gasleiding en kantoren te dichtbij staan. Op de zuidelijke dijk langs het kanaal lijkt wel ruimte te zijn. Deze locatie voldoet aan de wettelijke eisen: zo is er voldoende afstand tot woningen en ook gas- en hoogspanningsleidingen liggen ver genoeg weg. De quick scan van de mogelijke windenergie locaties, onderdeel Zutphen, is te vinden in de kolom rechts.

Deze locatie valt binnen het door IJsselwind beoogde zoekgebied op De Mars. Het zou daar onderdeel van kunnen uitmaken.

Er zijn meer kansrijke locaties in het werkgebied van het waterschap. Hierover gaat het waterschap eerst met desbetreffende omwonenden en gemeenten in gesprek. Het staat nog niet vast of en op welke locaties daadwerkelijk windprojecten gerealiseerd kunnen gaan worden. Het Algemeen Bestuur van het waterschap neemt hierover naar verwachting eind van dit jaar een besluit.


Quick scan windenergie Zutphen

Dit is een selectie uit het rapport "Quick scan mogelijkheden windturbines op gronden van Rijn en IJssel" met alle aspecten over de locatie Zutphen. De overige locaties worden vrijgegeven, nadat deze eerst met de betreffende omwonenden zijn gedeeld.