Zoeken

Waarom locatie Nieuwgraaf, Duiven

Gepubliceerd op 16 september 2016

Waterschap Rijn en IJssel verkent de mogelijkheden voor het plaatsen van maximaal twee windmolens op het terrein van de rioolwaterzuivering, gelegen op het industrieterrein Nieuwgraaf in Duiven. Waarom is het terrein rondom de rioolwaterzuivering in Duiven een geschikte locatie voor het opwekken van windenergie?

Het terrein van de rioolwaterzuivering in Duiven lijkt geschikt voor het plaatsen van windmolens. De locatie voldoet namelijk wettelijk gezien aan de eisen qua afstand tot woningen, natuur en gasleidingen.

Bij het zoeken naar geschikte locaties voor duurzame energie, richten wij ons op diverse locaties waar wij eigenaar van de gronden zijn, zoals onze rioolwaterzuiveringen.

Er zijn meer kansrijke locaties in het werkgebied van het waterschap, namelijk Etten en Zutphen. Het staat nog niet vast of en op welke locaties daadwerkelijk windprojecten gerealiseerd kunnen gaan worden. De quick scan van de mogelijke windenergie locaties, onderdeel Duiven, is te vinden in de kolom rechts.

Het algemeen bestuur van het waterschap maakt uiteindelijk de afweging of, waar en hoeveel windmolens zij haalbaar en betaalbaar acht. Hierbij weegt zij alle onderzochte locaties tezamen af, en welke technische, financiële en ruimtelijke (vergunningen) aspecten daarbij komen kijken. Dan wordt ook bepaald op welke locatie(s) een vervolgtraject gestart wordt.


Quick scan windenergie locatie Duiven

Dit is een selectie uit het rapport "Quick scan mogelijkheden windturbines op gronden van Rijn en IJssel" met alle aspecten over de locatie Duiven. De overige locaties worden vrijgegeven, nadat deze eerst met de betreffende omwonenden zijn gedeeld.