Wat is de verdere (formele) procedure?

Er is nog geen formele procedure gestart. De gedetailleerde en volledige (wettelijk) procedure bespreken we in een later stadium met de gemeente. Zodra meer duidelijk is brengen wij u daarvan op de hoogte.

De planning van het verdere proces is in hoofdlijnen:

  • Vanaf heden tot eind 2016:

Overleg met de buurt, de gemeente en met de provincie. U kunt uw belangen en uw mening kenbaar maken bij het waterschap. Het waterschap zal u voortdurend op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en stelt voor om op regelmatige basis met u te overleggen.

  • Eind 2016:

Het Algemeen Bestuur van het waterschap neemt een beslissing over het al dan niet starten van een formele procedure, mede op basis van de lokatieplannen. Als besloten wordt door te gaan, wordt een principeverzoek aan de gemeente gedaan.

  • Eerste helft 2017:

De gemeente neemt een besluit over dit principeverzoek. Als de gemeente instemt, zal het waterschap een milieueffectrapport laten maken, waarin alle effecten op de omgeving en op de natuur in beeld worden gebracht. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen daarover op verschillende momenten hun zienswijze geven en invloed uitoefenen.

Daarna zal het Algemeen Bestuur een besluit nemen.

  • Tweede helft 2017:

Als besloten wordt door te gaan, start de gemeente de formele procedure(s) voor het veranderen van het bestemmingplan en het verlenen van de benodigde vergunningen. Belanghebbenden kunnen indien gewenst hierop inspreken, bezwaar aantekenen en in beroep gaan bij de rechter.