Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 21 februari 2017

Om de natte natuur verder te laten ontwikkelen worden watermaatregelen genomen. Watermaatregelen hebben niet alleen effecten op de plaatsen waar de maatregelen worden genomen, maar kunnen ook wat verder weg effect hebben op de waterpeilen van zowel grond-als oppervlaktewater. Met behulp van het meetnet kunnen we deze waterpeilen beter volgen. Zo kan achteraf gecontroleerd worden of de vooraf ingeschatte positieve en/of negatieve effecten van de (water)maatregelen kloppen.

Bijzondere natuurwaarde

Stelkampsveld is een Natura-2000-gebied, een gebied met bijzondere natuurwaarden. Samen met bewoners en eigenaren heeft het waterschap uitgezocht welke waterpeilen gewenst zijn en welke maatregelen nodig zijn, en wat in grote lijnen de gevolgen voor andere gebruikers zijn (zie GGOR [link]. Dit is vastgelegd in een GGOR rapport en later door de provincie verwerkt de programmatische Aanpak Stikstof (PAS) analyse en in een beheerplan .