Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 8 november 2016

De brede doelstelling voor de herinrichting van delen van de Osink- Bemersbeek en de aangrenzende gebieden is het aanleggen van ‘nieuwe natuur’ en een verbeterde waterhuishouding afgestemd op de landgebruiksfuncties. In dit gebied is door de eeuwen heen waardevolle natuur ontstaan. Veel van deze natuur is echter ook weer verdwenen met het ontwateren van de grond en het intensieve gebruik van deze gronden. Nu ervoor is gekozen niet langer landbouw te bedrijven in vier deelgebieden gelegen in het stroomgebied Osink-Bemerbeek, liggen er kansen om opnieuw tot waardevolle natuur te komen in samenhang met het oude en het nieuwe cultuurlandschap.

Water

Bij waardevolle natuur, gekoppeld aan de eigenschappen van het gebied gaat het bij de Osink-Bemerbeek  om natuur die afh ankelijk is van een ondergrond die natter is dan nu het geval is. Daarom zijn er de volgende doelen voor water:

• Verhogen van de grondwaterstand in de nieuwe natuurgebieden

• Vergroten bergingscapaciteit

• Verminderen piekafvoeren en verhogen basisafvoer

Deze doelen dragen bij aan een robuust en veerkrachtiger beeksysteem passend bij de klimaatontwikkeling.

Inrichtingsplannen

Na een proces van grondverwerving en kavelruil in de Herinrichting Winterswijk-Oost zijn in het stroomgebied van de Osink-Bemersbeek percelen in eigendom gekomen van Provincie Gelderland voor het inrichten van nieuwe natuur. De bestemming van deze gronden is gewijzigd van landbouw naar natuur. Provincie Gelderland heeft door (toenmalige) Dienst Landelijk Gebied in overleg met gebiedspartners en het waterschap inrichtingsplannen laten opstellen voor vier deelgebieden. De deelgebieden (pdf, 4.2 MB) betreffen Kottense Veen, Aerden Kruijk, Osink-Bemersbeek en Schippersbeek.

De provincie Gelderland heeft het waterschap verzocht om de uitvoering van de inrichtingsplannen te realiseren. Het waterschap draagt integraal zorg voor de uitvoering van zowel de taken van het waterschap (hydrologische herstelmaatregelen) als voor de taken van provincie (aanleg nieuwe natuur).