Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 11 november 2016

Inrichtingsplannen

De door de provincie opgestelde inrichtingsplannen zijn in nauwe samenwerking met gebiedspartners en het waterschap tot stand gekomen. Begin 2015 heeft de provincie voor aanliggende grondeigenaren, omwonenden en overige geïnteresseerden een inloopbijeenkomst georganiseerd waar de (concept) inrichtingsplannen zijn toegelicht en besproken. Naar aanleiding van opmerkingen, vragen en nadere gesprekken met bezoekers van deze bijeenkomst zijn de inrichtingsplannen uitgewerkt . Medio 2016 heeft de provincie de definitieve inrichtingsplannen gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst bij Hotel de Lindeboom in Winterswijk.

Op basis van de definitieve inrichtingsplannen werkt het waterschap aan de voorbereiding van de uitvoering; de Waterwet procedure wordt doorlopen, de benodigde vergunningen en ontheffingen worden aangevraagd en het uitvoeringscontract (bestek), op basis waarvan de werkzaamheden kunnen worden aanbesteed, wordt opgesteld.

Werkzaamheden

De uit te voeren werkzaamheden bestaan vooral uit grondwerk, het ontgraven van de bouwvoor van de toekomstige nieuwe natuurgebieden, het vergraven, verondiepen en dempen van (delen van) watergangen. In de Osink-Bemersbeek en de Schippersbeek wordt een zogenaamde knijpstuw aangelegd. Een knijpstuw zorgt voor een gedoseerde, langzame waterafvoer. Hij zorgt er in dit geval voor dat er in de nieuwe natuurgebieden water op (verlaagd) maaiveld geborgen kan worden bij hoge (piek-)afvoeren in de beek. De natuurgebieden doen dan tijdelijk dienst als waterberginsgebied. Met beplanting worden de aanwezige landschappelijke elementen versterkt.