Schoon water voor La Libertad


Naar de projectenkaart

Schoon water voor La Libertad

Verschillende partners (waaronder Waterschap Rijn en IJssel) hebben de afgelopen jaren meegewerkt aan het overbrengen van kennis over waterbeheer aan en het vergroten van het waterbewustzijn  bij  de agrariërs, bestuurders en bewoners van de stad La Libertad (Nicaragua). In de zomer van 2015 is het project afgesloten.

Resultaten

Boeren in La Libertad richten hun bedrijven nu anders in. Zij hebben overdekte en geplaveide stallen gebouwd, waardoor de mest niet wegstroomt naar de rivier, maar gebruikt kan worden voor het opwekken van biogas. Langs de oever van de rivier zijn bomen geplant om erosie van de grond tegen te gaan. Er zijn ecolatrines (toiletvoorzieningen) en vee passages gebouwd. Ook is een biofilter aangelegd om afvalwater te zuiveren en zijn er arseenfilters vervaardigd.

Klimaat

Water wordt internationaal steeds belangrijker. Het zorgt nu al voor grote uitdagingen en door de klimaatverandering komt de beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwater nog meer onder druk te staan. De Nederlandse waterschappen kunnen hier veel in betekenen met hun kennis en ervaring.

“Vóór dit initiatief wisten wij boeren eigenlijk niet wat een stroomgebied is, staken we delen van het bos in brand voor de houtkap of voor de uitbreiding van het landbouwgebied, werd er ongecontroleerd gejaagd en waren we ons er niet van bewust dat water zo belangrijk is. We zijn nu in staat tot het beter organiseren van onze boerenbedrijven, we voeren diversificatie van teelten in en we hebben vooral kennis kunnen opdoen. We zijn nu goed georganiseerd en we gaan ervoor. Als boeren voelen we ons belangrijk omdat we serieus genomen worden en omdat het van ons afhangt of er voldoende water van goede kwaliteit is.”

Danilo Lazo Vega, agrariër en voorzitter van het stroomgebiedscomité

Resultaten in woord en beeld

”In de jaren ’90 ging La Libertad een vriendschapsband aan met de gemeente Doetinchem. Er kwam een kennisuitwisseling tot stand over onderwerpen op het gebied van water. Daarbij kon La Libertad profiteren van de eeuwenlange ervaring van de Nederlanders in hun relatie met het water. Onder andere de technische capaciteiten van de gemeente rond waterbeheer zijn enorm versterkt. In het kader van het project is het beheerplan voor de Rio San Miguel uitgewerkt en het stroomgebiedscomité opgericht. We hebben in de loop van het proces veel geleerd.”

Burgemeester Darwin Kaufmann van La Libertad

"Zeven jaar is gewerkt aan het versterken van het waterbewustzijn in La Libertad en omstreken. Op heel praktische wijze lieten onze medewerkers boeren, burgers en ambtenaren leren over wat goed waterbeheer vermag. Toen ik zelf in Nicaragua was, werd ik getroffen door het enthousiasme. Met eigen ogen heb ik gezien dat boeren hun verantwoordelijkheid nemen om de drinkwaterbronnen te beschermen en daar terecht trots op te zijn.”

Dijkgraaf Hein Pieper