Planning en fasering

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Het Ontwerpprojectplan Waterwet ligt gedurende zes weken ter inzage. Eventuele zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van het plan. Daarna stelt het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel het Projectplan vast.

Vervolgens gaat het plan naar Gedeputeerde Staten. De indieners van zienswijzen kunnen dan eventueel een beroep indienen. Na de beroepsprocedure is het Projectplan Waterwet primaire kering definitief en kunnen de werkzaamheden beginnen.