Partners

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Waterschap Rijn en IJssel en de Rijkswaterstaat werken samen aan het verbeteren van de ecologische kwaliteit van de beekmondingen. Zij maakten samen afspraken over het uitvoeren van 5 vijf vispassages tussen de wateren van beide partijen in de periode tot en met 2015.

Met de uitvoering van deze vispassage beogen de beide waterbeheerders gezamenlijk invulling te geven aan de doelstellingen in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).