Waterhuishoudkundig inrichtingsplan Havikerwaard


Waterhuishoudkundig inrichtingsplan Havikerwaard (Rheden)

Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Rheden, Vitens en Provincie Gelderland willen de verdroging van de bronbossen op landgoed Middachten bestrijden. Waterschap Rijn en IJssel maakt de beken ondieper, waardoor de bijzondere bossen kunnen blijven bestaan.

Meetnet en peilbuizen

kaartje meetnet

We monitoren de grondwaterstanden in het gebied. De ruwe meetdata zijn openbaar en online te raadplegen.

Contact

Projectleider Sander Klarenbeek, s.klarenbeek@wrij.nl

Projectnieuws

Achtergronddocumenten

Achtergronddocumenten bij reactienota

Documenten bij ontwerp projectplan

Het ontwerp projectplan ligt momenteel ter inzage. Download hieronder aanvullende informatie op het projectplan.