Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Het waterschap heeft een waterhuishoudkundig inrichtingsplan voor de Havikerwaard opgesteld. Op basis van het inrichtingsplan is extra aandacht voor verdroging in de Havikerpoort ontstaan en wordt de (Oude) Ruitersbeek hersteld.

Geen extra last grondwater

Tot november 2012 leek het erop dat de benodigde maatregelen op sommige plekken in Ellecom tot wateroverlast in kelders en tuinen zouden kunnen leiden. Halverwege 2012 werd op voorstel van Twickel, landgoed Middachten en de Protestantse Kerk een koerswijzing ingezet. Door deze koerswijziging worden problemen in de bebouwde kom van Ellecom voorkomen en behalen we, zo goed als zeker, toch de natuurdoelen in de bronbossen van Middachten. Een extern bureau rekende de plannen opnieuw door. Conclusie: Er is geen risico meer op grondwateroverlast in de bebouwde kom van Ellecom als gevolg van de voorgestelde maatregelen. Deze resultaten zijn eind 2012 gepresenteerd aan de klankbordgroep Ellecom en positief ontvangen. Meer informatie over de resultaten van het onderzoek kunt u lezen in de 'update juni 2013' op de pagina beschikbare documenten.

Drinkwatervoorziening

Naast de maatregelen van het waterschap kijkt Vitens kijkt daarnaast naar mogelijkheden om de drinkwaterwinning in het gebied te beperken. Afgesproken is dat het waterschap haar maatregelen eerst gaat uitvoeren. Vervolgens zal gedurende 5 jaar de grondwaterstand gemonitord worden. Daarna is Vitens pas aan zet. Zo kan de grondwaterstand goed in de gaten gehouden worden en is straks duidelijker welke aanvullende maatregelen er nog nodig zijn.


In juli 2013 is er een update over de plannen verschenen voor alle geinterresseerden.