Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 7 juli 2016

Op deze pagina leest u wat we precies gaan doen en hoe we dat doen.

Deelgebied 1: 'Den Harden'

De Wehmerbeek wordt vanaf de Bataafseweg, ter hoogte van 'Den Harden' over een afstand van circa 200 meter natuurlijker ingericht. Langs de beek wordt een terrein van 1,2 hectare ingericht als waterbergingsgebied. Hier kunnen we in perioden met extreme neerslag en afvoeren water parkeren. Zo beperken we wateroverlast benedenstrooms.
De vaste overlaat, net voor de duiker onder de Bataafseweg, wordt vervangen door een natuurlijker vormgegeven cascade die passeerbaar is voor vissen. Langs de beek wordt een zogenaamde ‘droge’ retentie  gerealiseerd. De beek krijgt daar in natte perioden meer ruimte. Het gebied behoudt haar openheid en wordt beheerd als structuurrijk, vochtig grasland.

Aan de noord zijde (kant van de Pelkwijk) realiseren we een bredere onderhoudsstrook (2,5 meter). Aan de zuidzijde van de beek komt een onderhoudsstrook van ca. 4,00 meter breed. Zo kunnen we de beek in de toekomst beter onderhouden.

De bestaande houtwal tussen het her in te richten en reeds ingerichte deel van de beek blijft zoveel mogelijk intact. Ten behoeve van de onderhoudsstrook worden enkele bomen verwijderd. Hierover is contact met de omwonenden. In de zone langs, het door derden te ontwikkelen gebied, komen nabij toekomstige kavelhoeken groepjes beplanting van els of een struweel beplanting vergelijkbaar met direct benedenstrooms van dit plan. Het open karakter van het beekdal blijft gehandhaafd.

Deelgebied 2: 'Nabij Fietsbrug Eelink'

De Wehmerbeek wordt ter hoogte van de fietsbrug nabij plan Eelink over een afstand van circa 70 meter aangepast. De beek krijgt hier een meander en er wordt meer ruimte gecreëerd voor hogere water afvoeren door de oevers hier deels af te graven.