Commissie Rekenkamer

Gepubliceerd op 31 juli 2013

Waterschap Rijn en IJssel kent sinds begin 2007 een rekenkamerfunctie. Tot eind 2012 was er een rekenkamercommissie, die bestond uit drie externe leden en twee interne bestuursleden. Na een in 2012 gehouden evaluatie heeft het algemeen bestuur op 18 december 2012 besloten deze commissie op te heffen en een nieuwe commissie in te stellen. De naam van deze nieuwe commissie is ‘Commissie Rekenkamer'.

Samenstelling

Deze commissie bestaat uit externe voorzitter mr. Judith Calmeyer Meijburg-Van Reekum, MPM, uit externe secretaris Jan Bekke en uit algemeen bestuurslid Theo van Vliet.

Per onderzoeksopdracht kan een variabel aantal leden uit het algemeen bestuur worden toegevoegd.

Taken commissie rekenkamer

Samengevat is het de taak van de commissie Rekenkamer om onderzoek te (laten) doen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het door het waterschap gevoerde beleid. De commissie rapporteert rechtstreeks aan het algemeen bestuur.

Onderzoeken

Het algemeen bestuur kiest via halfjaarlijkse vraagidentificatie in een verkennende vergadering de onderwerpen voor onderzoek en formuleert samen met de commissie de opdrachtformulering. De commissie stelt de onderzoeksopzet vast en werkt de opdracht uit in een probleemstelling en gaat op basis hiervan onderzoek (laten) uitvoeren.

Regeling voor de commissie en huishoudelijk reglement

De taak, werkwijze en samenstelling van de commissie zijn in de ‘Regeling voor de commissie rekenkamer' door het algemeen bestuur op 18 december 2012 vastgesteld. In haar vergadering van 6 augustus 2013 heeft de commissie een huishoudelijk reglement vastgesteld, waarin ondermeer de wijze van vergaderen en de werkwijze bij de uitvoering van onderzoeken nader zijn geregeld.