Vergadering 7 november 2017

Gepubliceerd op 3 januari 2018

Vergadering van het algemeen bestuur, te houden op
dinsdag 7 november 2017 om 14.00 uur in het kantoor van het waterschap te Doetinchem, Liemersweg 2.

 1. https://wrij.waterschapsinformatie.nl/vergadering/373596/%2007-11-2017Opening en mededelingen van de dijkgraaf
 2. Vaststellen agendavoorstel
  agenda (pdf, 17 kB)
 3. Bestuursrapportage 2017-2
  voorstel (pdf, 44 kB)
  bestuursrapportage 2017-2 (pdf, 318 kB)
 4. Begroting 2018 en meerjarenraming 2018-2021
  voorstel (pdf, 34 kB)
  bijlage 1: begroting 2018 en meerjarenraming 2018-2021 (pdf, 333 kB)
  bijlage 2: tarievenoverzicht 2017-2018 (pdf, 15 kB)
  bijlage 3: te betalen bedragen per gezin/bedrijf (pdf, 15 kB)
 5. Vaststelling belastingverordeningen 2018
  voorstel (pdf, 33 kB)
  bijlage 1: verordening op de watersysteemheffing (pdf, 39 kB)
  bijlage 1-1 toelichting watersysteemheffing (pdf, 614 kB)
  bijlage 2: verordening op de zuiveringsheffing (pdf, 56 kB)
  bijlage 2-1: toelichting zuiveringsheffing (pdf, 889 kB)
  bijlage 2-2: bijlage 1+2 bij de verordening zuiveringsheffing (pdf, 359 kB)
  bijlage 3: verordening verontreinigingsheffing (pdf, 54 kB)
  Bijlage 3-1: toelichting verontreinigingsheffing
  Bijlage 3-2: bijlage 1+2 bij de verordening verontreinigingsheffing (pdf, 338 kB)
 6. Verlenging contract Deloitte Accountantsdiensten met een jaar
  voorstel (pdf, 25 kB)
 7. Investeringsvoorstel Beheer- en Onderhoudsplan hoogwater kerende kunstwerken fase 1
  voorstel (pdf, 44 kB)
 8. Investeringsvoorstel maakbaarheidsproeven dijkverbetering Twentekanaal
  voorstel (pdf, 34 kB)
 9. Mededelingen
  9.1. Stand van zaken Samenwerkingsovereenkomst met de provincie Gelderland
  mededeling (pdf, 198 kB)
  9.2. Voortgang en resultaat samenwerking in de waterketen
  mededeling (pdf, 168 kB)
  bijlage (pdf, 20 MB)
  9.3. Notitie stedelijk water
  mededeling (pdf, 30 kB)
  9.4. Onderhoudssituatie bruggen Waterschap Rijn en IJssel
  mededeling (pdf, 78 kB)
  9.5. Voortgang Green Deal Infranatuur
  mededeling (pdf, 28 kB)
 10. Rondvraag
 11. Beknopt verslag / besluitenlijst vergadering d.d. 12 september 2017
  verslag (pdf, 27 kB)
 12. Sluiting

Beknopt verslag/besluitenlijst

verslag 071117 AB
audioverslag