Vergadering 13 maart 2018

Gepubliceerd op 18 mei 2018

Vergadering van het algemeen bestuur, te houden op
dinsdag 13 maart 2018 om 14.00 uur in het kantoor van het waterschap te Doetinchem, Liemersweg 2.

1. Opening en mededelingen van de dijkgraaf

2. Vaststellen agendavoorstel

agenda (pdf, 117 kB)

3. Vertrouwelijk

4. Vertrouwelijk

5. Vertrouwelijk

6. Innovaties

voorstel (pdf, 217 kB)

7. Samen werken aan schoon water

voorstel (pdf, 221 kB)

bijlage 1 (pdf, 10 MB)

bijlage 2 (pdf, 615 kB)

8. Toetsing normering regionale wateroverlast

voorstel (pdf, 156 kB)

bijlage 1 (pdf, 2.9 MB)

bijlage 2 (pdf, 707 kB)

9. Investeringsvoorstel verbeteren waterkwaliteit en vervanging beschoeiing-damwand stedelijk water Westervoort

voorstel (pdf, 143 kB)

bijlage (pdf, 943 kB)

10. Investeringsvoorstel herinrichting Aaltense Goor en Zwarte Veen

voorstel (pdf, 173 kB)

bijlage 1 (pdf, 787 kB)

bijlage 2 (pdf, 363 kB)

bijlage 3 (pdf, 272 kB)

11. Investeringskrediet aanvraag gewijzigd krediet Blauwe Knooppunten 2e tranche: Vispassage stuw Doesburg

voorstel (pdf, 157 kB)

bijlage 1 (pdf, 1.3 MB)

bijlage 2 (pdf, 235 kB)

bijlage 3 (pdf, 170 kB)

bijlage 4 (pdf, 251 kB)

bijlage 5 (pdf, 169 kB)

bijlage 6 (pdf, 206 kB)

12. Machtigingsbesluiten begroting 2018

voorstel (pdf, 132 kB)

13. Zienswijze 1e begrotingswijziging 2018 en Begroting 2019 Het Waterschapshuis

voorstel (pdf, 449 kB)

bijlage 1 (pdf, 1.7 MB)

bijlage 2 (pdf, 1.7 MB)

14. Mededelingen

14.1. Integrale Veiligheidsrapportage primaire en regionale waterkeringen 2017

mededeling (pdf, 118 kB)

bijlage (pdf, 1.9 MB)

14.2. Oordeel ILT inspectie zorgplicht primaire keringen

mededeling (pdf, 119 kB)

bijlage 1 (pdf, 103 kB)

bijlage 2 (pdf, 5 MB)

14.3. Definitieve Nota waterbodem en definitieve Vergoedingsregeling ontvangen baggerspecie

mededeling (pdf, 128 kB)

bijlage 1 (pdf, 1.1 MB)

bijlage 2 (pdf, 96 kB)

14.4. Warmte-koude winning uit oppervlaktewater

mededeling (pdf, 173 kB)

bijlage 1 (pdf, 9.2 MB)

bijlage 2 (pdf, 9.1 MB)

bijlage 3 (pdf, 4.1 MB)

14.5. Toekomstgerichte architectuur (proces) automatisering zuiveringstechnische werken

mededeling (pdf, 132 kB)

14.6. Jaarverslag 2017 en Uitvoeringsprogramma Handhaving en Vergunningverlening 2018

mededeling (pdf, 140 kB)

bijlage 1 (pdf, 940 kB)

bijlage 2 (pdf, 766 kB)

14.7. Evaluatierapport Hoogwateroefening Deining en Doorbraak 25 t/m 29 september 2017

mededeling (pdf, 139 kB)

bijlage (pdf, 1.2 MB)

14.8. Interbestuurlijk programma

mededeling (pdf, 133 kB)

bijlage 1 (pdf, 138 kB)

bijlage 2 (pdf, 1.4 MB)

bijlage 3 (pdf, 57 kB)

bijlage 4 (pdf, 126 kB)

15. Rondvraag

16. Beknopt verslag/besluitenlijst vergadering d.d. 19 december 2017

verslag (pdf, 128 kB)

17. Sluiting
verslag 130318 AB (pdf, 250 kB)
verslag 130318 bijlage motie (pdf, 64 kB)