Kwijtschelding van belasting

Bent u niet in staat om de waterschapsbelasting te betalen? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijke kwijtschelding aanvragen.

Kwijtschelding gemeente

Wanneer u kwijtschelding van de gemeente krijgt, bestaat de kans dat het waterschap u ook kwijtschelding verleent. Bij de beoordeling van uw verzoek om kwijtschelding wordt onder meer gekeken naar het saldo van uw bank- en girorekening(en), naar de hoogte van uw kale huur en naar de hoogte van uw inkomen (inclusief vakantiegeld). Er gelden verschillende beoordelingsmaatstaven.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van waterschapsbelasting (zuiverings- verontreinigings- en ingezetenenheffing) moet u ten minste aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

  • U hebt geen middelen om uw belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen.
  • U hebt geen vermogen (waaronder ook begrepen de overwaarde op een onroerende zaak waarvan u eigenaar bent).
  • De bedragen die u aan andere schuldeisers betaalt zijn lager dan het maximum dat de Belastingdienst hiervoor aanhoudt.

Aanpak

U kunt kwijtschelding digitaal aanvragen met uw DigID via GBLT (Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn. U kunt hier ook een formulier voor kwijtschelding aanvragen.