Zoeken

Begrippenlijst met uitleg beperkingen per zone

Gepubliceerd op 12 november 2020

In onderstaande tabellen hebben we de mogelijke beperkingen bij dijken en watersystemen zo duidelijk mogelijk uitgelegd. Daarbij hebben wij voorbeelden gegeven van activiteiten waarvoor een vergunning nodig is. Voor de volledige teksten verwijzen wij naar de Keur van het waterschap.

De in de tabel genoemde beperkingen zullen in de waterschapsverordening staan zodra de Omgevingswet in werking treedt.

De tabel met zones en beperkingen voor Watersystemen (beken en sloten) vind je onderaan deze pagina.

Uitleg van gebruikte zones en beperkingen voor waterkeringen (Dijken)

Begrip

Wat is dat?

Beperkingen

Primaire kering (waterkeringen langs de zee, het ijsselmeer en de grote rivieren) Belangrijkste dijken langs de grotere rivieren. De dijken langs o.a. de Rijn, de IJssel, Twentekanaal, Oude IJssel
Regionale kering (waterkeringen langs regionale kanalen en rivieren) Dijken en kades langs kleinere rivieren en beken
Kernzone kering De dijk zelf. Middenste (centrale) gedeelte van de dijk, breedte is locatie afhankelijk.

Voor alle activiteiten die de grasmat kunnen beschadigen is een vergunning verplicht. Dus voor:

 • alle bouw- en graafwerkzaamheden,
 • het aanplanten of verwijderen van struiken of bomen.
 • bemesting en beweiding

Schoffelen, harken en ploegen is toegestaan zonder vergunning.

Beschermingszone kering Direct aan de dijk grenzende zone.

Voor alle activiteiten die de grasmat kunnen beschadigen is een vergunning verplicht. Dus voor:

 • alle bouw- en graafwerkzaamheden,
 • het aanplanten of verwijderen van struiken of bomen.

Schoffelen, harken en ploegen is toegestaan zonder vergunning.

Profiel van vrije ruimte Ruimte die is gereserveerd voor toekomstige dijkversterkingen Wilt u iets (uit)bouwen of aanleggen in deze zone? Dan is een vergunning nodig. Ook mogen hier niet zomaar bomen, struiken of heggen worden geplant.
Buitenbeschermings-zone 1 Aan de beschermingszone grenzende zone.

Een vergunning is verplicht voor:

 • het afgraven van grond
 • het uitvoeren van onderzoek met geluidsgolven in de bodem (seismisch onderzoek).
 • het hebben of aanleggen van explosiegevaarlijke inrichtingen
 • het opslaan van explosiegevaarlijk materiaal
Buitenbeschermings-zone 2 Aan de buienbeschermingszone 1 grenzende zone. Binnen deze zone is een vergunning verplicht voor het plaatsen van windturbines.

Uitleg gebruikte zones en beperkingen voor Watersystemen (beken, sloten, etc)

Begrip Wat is / wordt dat? Beperkingen

Kernzone oppervlaktewater-lichaam

Is: De watergang  zelf (sloot, beek, rivier)
plus een strook langs het water die nodig
is voor het onderhouden van de watergang.
Dit is vaak het onderhoudspad.

Wordt: De watergang zelf plus een strook
van 50 cm ernaast. Deze strook is bedoeld om de taluds (oevers) te beschermen.

Voor alle werkzaamheden en activiteiten is een vergunning nodig. Denk aan:

 • het planten van bomen, struiken en hagen
 • het plaatsen van bouwwerken,
 • graven
 • het organiseren van een kanotocht etc.

Voor agrarische werkzaamheden op eigen grond is geen vergunning nodig.

Beschermingszone oppervlaktewater-lichaam

Is: Een strook langs de watergang vanaf
de kernzone.

Wordt: Een strook langs de watergang,
gerekend vanaf de kernzone. Deze zone
ligt alleen aan die zijde van de watergang
waar het onderhoud wordt uitgevoerd.

Soms is dit aan 1 zijde van de watergang,
soms aan beide zijden.

Voor alle werkzaamheden en activiteiten is een vergunning nodig. Denk aan:

 • het planten van struiken, bomen en hagen
 • bouwen,
 • graven,
 • het plaatsen van hekken
 • gebruik van gemotoriseerde voertuigen.

Voor agrarische werkzaamheden op eigen grond is geen vergunning nodig.

Kernzone kunstwerk (gemaa,l brug, duiker etc)

Is: De kernzone van een kunstwerk is geen aparte zonering. He kunstwerk wordt beschermd door de kernzone van de
watergang.

Wordt: De kernzone van het kunstwerk wordt opgenomen als aparte zone.

Voor alle werkzaamheden en activiteiten is een vergunning nodig. Denk aan:

 • het planten van bomen, struiken en hagen
 • het plaatsen van bouwwerken,
 • graven
 • het organiseren van een kanotocht etc.
Kernzone uiterwaarde

Is: De kernzone uiterwaarde is geen aparte zonering. Wordt nu beschermd door de
kernzone watergang.

Wordt: De kernzone uiterwaarde wordt opgenomen als aparte zone.

Een vergunning is nodig voor:

 • het planten van struiken, bomen en hagen.
 • bouwen

Het water moet hier zo veel als mogelijk vrij spel hebben.

Kernzone kade Is en blijft: De kade zelf plus een strook
aan de landzijde van de kade.

Een vergunning is nodig voor het plaatsen van werken en het uitvoeren van werkzaamheden. Denk aan::

 • graven
 • het plaatsen van afrastering,
 • planten van, bomen, struiken of hagen.
Beschermings-zone kade Is en blijftt: Een strook grond die grenst
aan de kernzone van de kade. Deze strook
ligt aan de landzijde.

Een vergunning is nodig voor het plaatsen van werken en het uitvoeren van werkzaamheden. Denk aan::

 • graven
 • het plaatsen van afrastering,
 • planten van, bomen, struiken of hagen.
Kernzone bergingsgebied (gebied dat is aangewezen om water te bergen op het maaiveld) Is en blijft: Het waterschap heeft 4
gebieden aangewezen als bergingsgebied.
Hier wordt water opgevangen en vastgehouden.

Een vergunning is nodig voor het plaatsen van bouwwerken of beplanting. Denk aan:

 • het plaatsen van tuinhuis of stal
 • planten van, bomen, struiken of hagen.

De hoeveelheid water die opgeslagen kan worden mag niet kleiner worden.