Meetgegevens & geodata

Gepubliceerd op 23 februari 2016

Meetnet

Het waterkwantiteitsmeetnet van ons waterschap omvat online meetpunten voor waterstanden en debieten, neerslag, grondwaterstanden en (chemische) waterkwaliteit. De metingen gebeuren automatisch met meetinstrumenten die continue en online meten. Ook vinden handmatige peilopnamen plaats en zetten wij voor projecten tijdelijke meetinstrumenten (dataloggers) in. Alle metingen controleren wij op fouten en slaan wij op in een database. De oudste handmatige metingen zijn van 1896 en de oudste automatische metingen zijn van 1967.

Waarom meten wij?

Wij gebruiken de metingen om te controleren of stuwen en gemalen goed werken. In geval van extreem hoogwater of langdurige droogte geven de meetgegevens een goed beeld van de actuele situatie zodat wij de juiste maatregelen kunnen nemen. Ook zetten wij meetgegevens in bij het ontwerpen van nieuwe beeklopen en vispassages en om potentiële wateroverlastlocaties in kaart te brengen. Wij leveren meetgegevens aan Rijkswaterstaat, die deze gegevens gebruikt voor het beheer van het Twentekanaal en de IJssel.

Geo-informatie

Het waterschap stelt naast meetgegevens ook Geodata beschikbaar. Geodata vormen de bron voor digitale kaarten. Wij stellen de geodata beschikbaar die in eigendom en beheer zijn van het waterschap. Deze data zijn vooral geschikt voor gebruik door collega overheden, instanties en bedrijven die beschikken over een speciaal computerprogramma dat deze gegevens kan lezen en verwerken.

Wellicht ook interessant voor u: