Waterbeheerplan & Waterrapport

Gepubliceerd op 8 december 2015

Welke doelen streeft Waterschap Rijn en IJssel na en hoe willen we deze bereiken? Dat staat in het waterbeheerplan. Kennis over waar welke maatregelen nodig of gewenst zijn, bouwen we op met behulp van  monitoring. De resultaten hiervan zijn te lezen in het waterrapport. Vanaf 2016 geldt een nieuw waterbeheerplan, waarvan u de tekst kunt lezen op de speciale website.

Van watervisie naar waterbeheerplan 2016 - 2021

In 2013 heeft het waterschap voor de lange termijn een Watervisie 2030 opgesteld. Die watervisie is nu verder uitgewerkt in het nieuwe waterbeheerplan 2016-2021. Dit plan beschrijft het beleid voor alle taakgebieden van Waterschap Rijn en IJssel. Het plan geeft aan welke doelen het waterschap nastreeft en met welke aanpak we deze willen bereiken. Specifiek voor het thema schoon water zijn factsheets (formulieren waarin de kenmerken, doelen en maatregelen voor waterlichamen worden beschreven) per waterlichaam toegevoegd. De maatregelen voor de planperiode van 2016 tot 2021 en de bijbehorende financiële middelen zijn op hoofdlijnen aangegeven.

Waterrapport

In het waterrapport staan de resultaten van monitoring over de periode 2011-2014. We toetsen de gegevens aan de doelstellingen zoals ons waterschap die heeft vastgelegd in het Waterbeheerplan 2010-2015. De toetsing leert ons waar het water op orde is en waar nog knelpunten liggen. Waar mogelijk geven we op basis van deze inzichten in het watersysteem ook oplossingen voor die knelpunten.


WBP 2016 -2021

Bekijk het Waterbeheerplan 2016- 2021

Waterrapport

waterrapport

Download het Waterrapport 2011-2014