Waterstanden en geodata


Waterschap Rijn en IJssel meet onder andere waterstanden, debieten, neerslag, grondwaterstanden en (chemische) waterkwaliteit. Deze metingen worden zowel handmatig als automatisch uitgevoerd op verschillende strategisch gekozen meetlocaties. Daarnaast is bij het waterschap vastgelegd waar en hoe de watergangen en waterkeringen precies lopen en waar bijvoorbeeld stuwen, sluizen en bruggen liggen. Zowel de meetgegevens als de geodata van het waterschap zijn openbaar en via deze pagina te raadplegen.

Beschikbare meetgegevens en geodata

Meetgegevens

chart

Waarom meten wij?

Wij gebruiken de metingen om te controleren of stuwen en gemalen goed werken en om de waterkwaliteit goed in de gaten te kunnen houden. In geval van extreem hoogwater, langdurige droogte of calamiteiten geven de meetgegevens een goed beeld van de actuele situatie zodat wij de juiste maatregelen kunnen nemen. Ook zetten wij meetgegevens in bij het ontwerpen van nieuwe beeklopen en vispassages en om potentiële wateroverlastlocaties in kaart te brengen. Wij leveren meetgegevens aan Rijkswaterstaat, die deze gegevens gebruikt voor het beheer van het Twentekanaal en de IJssel.

Meetgegevens en geodata

Naast meetgegevens (dus de resultaten van de door ons verrichte metingen) stelt het waterschap ook geodata beschikbaar. Geodata (in de vorm van kaartlagen) vormen de bouwstenen voor digitale kaarten. Wij stellen de geodata beschikbaar die in eigendom en beheer zijn van het waterschap. Deze data zijn vooral geschikt voor gebruik door collega overheden, instanties en bedrijven die beschikken over een speciaal computerprogramma dat deze gegevens kan lezen en verwerken. U kunt ze downloaden via bovenstaand open dataportaal.