Vinger aan de pols bij droogte

Gepubliceerd op 13 juni 2019

De buien van de afgelopen weken hebben de situatie wat betreft de droogte in de Achterhoek en Liemers niet veel veranderd. De situatie blijft kwetsbaar en kan bij een langere droge en warme periode snel verslechteren. Volgens de weersvoorspelling is de kans groot dat deze situatie zich vanaf volgende week zal voordoen, Wij blijven de situatie dan ook nauwlettend monitoren. Voor de actuele stand van zaken kijk op het Dashboard Weer en Water

Oppervlaktewater

We zien een gestaag groeiend aantal afvoerloze beken. Dat wil zeggen dat het water hier tot stilstand is gekomen en niet meer over de stuwen stroomt. Bij hogere temperaturen zal het water sneller verdampen waardoor het waterpeil verder zal dalen. Sinds de droogte van vorig jaar houden we het water al zo lang mogelijk in het gebied en zijn de stuwen hoger ingesteld. Om geen water weg te laten stromen is er inmiddels ook al een aantal vispassages dichtgezet. In de zogenaamde by-passes wordt een minimale hoeveelheid water doorgelaten zodat er voldoende water beschikbaar blijft voor de vissen in de passage.

Grondwater

Het grondwater is over het algemeen lager dan normaal. De grondwaterstanden vertonen een licht dalende trend. Dit is normaal in deze periode van het jaar. Omdat in deze tijd van het jaar de verdamping groter is dan de neerslag wordt het grondwater niet meer aangevuld.

Water onttrekken voor beregenen

Het groeiseizoen is begonnen en her en der verschijnen weer beregeningsinstallaties. Er mag er in het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel grond- en oppervlaktewater worden onttrokken mits dit bij ons is gemeld of er een vergunning hiervoor is verleend. Als de afvoer in de watergang stilvalt en er geen water meer over de stuw gaat, wat nu dus steeds meer gebeurt, mag er niet meer beregend worden uit het oppervlaktewater. De onttrekker is zelf verantwoordelijk om dit te controleren. Bij het overtreden van regels treedt het waterschap handhavend op.

Waterkwaliteit

Er doen zich momenteel nog geen grote problemen voor met de waterkwaliteit. Dit is mede dankzij de nog relatief lage watertemperatuur. Bij toenemende watertemperatuur en een groeiend aantal stilstaande beken is het aannemelijk dat de waterkwaliteit achteruit zal gaan.

Zwemwater

Wij adviseren wij u om alleen te zwemmenn op de officieel aangewezen zwemlocaties. Hier  controleren we regelmatig de waterkwaliteit. Op www.zwemwater.nl kunt u meer informatie vinden over deze locaties en over de waterkwaliteit.